TOP 100 IELTS VOCABULARY

TOP 100 IELTS VOCABULARY

      IELTS (ไอเอลหรือไอเอลส์) International English Language Testing System เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้งด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน โดยได้รับการยอมรับจากทั้งองค์กรต่างๆ+สถานศึกษาในประเทศอังกฤษ, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อเมริกา, แคนาดา,สิงค์โปร์, ญี่ปุ่น และหลายๆประเทศทั่วโลก

คะแนนจะอยู่ที่ 0-9 โดยที่องค์กรหรือสถาบันที่ต้องการผลสอบจะเป็นผู้ระบุความต้องการคะแนนเอง

 

     IELTS เป็นเพียงการทดสอบอย่างเดียวที่ได้รับการยอมรับผลสอบจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลายๆประเทศทั่วโลก

 

     การสอบ IELTS แบ่งเป็น 2 ประเภท

     1.IELTS  เชิงวิชาการ

     2.IELTS  เชิงฝึกอบรมทั่วไป

     IELTS เชิงวิชาการ:

     – ใช้สำหรับการเข้าศึกษาต่อในป.ตรี หรือ ป.โท

     – เพื่อเข้าร่วมองค์กรหรือการลงทะเบียนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารพูดคุย

     IELTS เชิงฝึกอบรมทั่วไป

     – เพื่อการทำงานหรืออบรมในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารพูดคุย

     – ยื่นตรวจคนเข้าเมือง

     – เพื่อการศึกษาในระดับที่ต่ำกว่าปริญญา

 

     การสอบ IELTS for UKVI คือข้อสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการอนุมัติจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ผลสอบ IELTS จะใช้สำหรับสมัครวีซ่า การสอบ IELTS for UKVI  จะต้องสอบกับสนามสอบสอบที่ผ่านการรับรองจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร(UKVI) เท่านั้น

 

     รูปแบบการสอบ: ของ IELTS และ IELTS for UKVI เหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่การสอบ IELTS for UKVI จะมีการอัดวิดีโอและกล้องวงจรปิดในระหว่างสอบ

 

     IELTS: เป็นการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ แบ่งเป็น

     – การพูดภาษาอังกฤษ ใช้เวลาในการสอบ 11 – 14 นาที

     – การฟังภาษาอังกฤษ ใช้เวลาในการสอบ 40 นาที โดย 30 นาทีบันทึกการฟัง / 10 นาที แปลคำ OMR

     – การอ่านภาษาอังกฤษ 60 นาที

     – การเขียนภาษาอังกฤษ 60 นาที

 

     ช่วงคะแนน: 0.0 – 9.0

 

     อายุคะแนน IELTS: 2 ปี

 

     ค่าสอบ IELTS:

     ค่าสอบ IELTS on Computer = 7,500 บาท

     ค่าสอบ IELTS Regular = 6,900 บาท

     ค่าสอบ IELTS for UKVI = 8,100 – 9,860 (ราคาศูนย์สอบแต่ละแห่งไม่เท่ากัน)

     ค่าสอบ IELTS life skill = 6,200 – 7,395 บาท (ราคาศูนย์สอบแต่ละแห่งไม่เท่ากัน)

 

     ขั้นตอนการสอบ IELTS:  ผู้สอบจะต้องถูกสอบ การฟัง การอ่านและการเขียนในวันเดียวกันทั้งหมดโดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนการพูดผู้สอบสามารถสอบในวันเดียวกันช่วงบ่ายหรือเลือกสอบในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ในสัปดาห์เดียวกันก็ได้

 

     สมัครสอบได้ที่ : IDP(053-217552 เชียงใหม่, 02-6383111 กรุงเทพ)

                                   Guru English School (052-000681 เชียงใหม่, 02-1031447)

                                   Cambridge Assessment English ( 02-2041453)

                                   British(053-262645)

 

ระยะเวลาในการรอผลสอบ IELTS:

                                   มารับผลสอบที่ศูนย์สอบ: ใช้เวลาประมาณ 15 วัน ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาด้วย

                                   ทางไปรษณีย์: ใช้เวลาประมาณ 7 วัน

                                   ออนไลน์: เช็คผลสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://results.ieltsessentials.com/ หลังการสอบประมาณ 15 วัน

 

ตารางสอบ IELTS 2020

 

รวม 100 คำศัพท์ IELTS (TOP 100 IELTS VOCABULARY)

A

Aberration – a state or condition markedly different from the norm

Abhor – find repugnant

Acquiesce – to agree or express agreement

Alacrity – liveliness and eagerness

Amiable – diffusing warmth and friendliness

Appease – make peace with

Arcane – requiring secret or mysterious knowledge

Avarice – reprehensible acquisitiveness; insatiable desire for wealth

B

Brazen – unrestrained by convention or propriety

Brusque – marked by rude or peremptory shortness

C

Cajole – influence or urge by gentle urging, caressing, or flattering

Callous – emotionally hardened

Candor – the quality of being honest and straightforward

Chide – censure severely or angrily

Circumspect – heedful of potential consequences

Clandestine – conducted with or marked by hidden aims or methods

Coerce – to cause to do through pressure or necessity

Coherent – marked by an orderly and consistent relation of parts

Complacency – the feeling you have when you are satisfied with yourself

Confidant – someone to whom private matters are told

Connive – form intrigues (for) in an underhand manner

Cumulative – increasing by successive addition

D

Debase – make impure by adding a foreign or inferior substance

Decry – express strong disapproval of

Deferential – showing courteous regard for people’s feelings

Demure – affectedly shy especially in a playful or provocative way

Deride – treat or speak of with contempt

Despot – a cruel and oppressive dictator

Diligent – quietly and steadily persevering in detail or exactness

E

Elated – exultantly proud and joyful; in high spirits

Eloquent – expressing yourself readily, clearly, effectively

Embezzle – appropriate fraudulently to one’s own use

Empathy – understanding and entering into another’s feelings

Enmity – a state of deep-seated ill-will

Erudite – having or showing profound knowledge

Extol – praise, glorify, or honor

F

Fabricate – put together out of artificial or natural components

Feral – wild and menacing

Flabbergasted – as if struck dumb with astonishment and surprise

Forsake – leave someone who needs or counts on you; leave in the lurch

Fractious – easily irritated or annoyed

Furtive – secret and sly or sordid

G

Gluttony – habitual eating to excess

Gratuitous – unnecessary and unwarranted

H

Haughty – having or showing arrogant superiority

Hypocrisy – pretending to have qualities or beliefs that you do not have

I

Impeccable – without fault or error

Impertinent – improperly forward or bold

Implacable – incapable of being appeased or pacified

Impudent – improperly forward or bold

Incisive – demonstrating ability to recognize or draw fine distinctions

Indolent – disinclined to work or exertion

Inept – generally incompetent and ineffectual

Infamy – a state of extreme dishonor

Inhibit – limit the range or extent of

Innate – present at birth but not necessarily hereditary

Insatiable – impossible to satisfy

Insular – relating to or characteristic of or situated on an island

Intrepid – invulnerable to fear or intimidation

Inveterate – habitual

J

Jubilant – full of high-spirited delight

K

Knell – the sound of a bell rung slowly to announce a death

L

Lithe – moving and bending with ease

Lurid – glaringly vivid and graphic; marked by sensationalism

M

Maverick – someone who exhibits independence in thought and action

Meticulous – marked by precise accordance with details

Modicum – a small or moderate or token amount

Morose – showing a brooding ill humor

Myriad – a large indefinite number

N

Nadir – the lowest point of anything

Nominal – relating to or constituting or bearing or giving a name

Novice – someone new to a field or activity

Nuance – a subtle difference in meaning or opinion or attitude

O

Oblivious – lacking conscious awareness of

Obsequious – attempting to win favor from influential people by flattery

Obtuse – of an angle, between 90 and 180 degrees

P

Panacea – the goddess of healing

Parody – a composition that imitates or misrepresents a style

Penchant – a strong liking

Perusal – reading carefully with intent to remember

Plethora – extreme excess

Predilection – a predisposition in favor of something

Q

Quaint – attractively old-fashioned

R

Rash – imprudently incurring risk

Refurbish – make brighter and prettier

Repudiate – refuse to acknowledge, ratify, or recognize as valid

Rife – excessively abundant

S

Salient – having a quality that thrusts itself into attention

Serendipity – good luck in making unexpected and fortunate discoveries

Staid – characterized by dignity and propriety

Superfluous – more than is needed, desired, or required

Sycophant – a person who tries to please someone to gain an advantage

T

Taciturn – habitually reserved and uncommunicative

Truculent – defiantly aggressive

U

Umbrage – a feeling of anger caused by being offended

V

Venerable – profoundly honored

Vex – disturb, especially by minor irritations

Vociferous – conspicuously and offensively loud

W

Wanton – a lewd or lascivious person

Z

Zenith – the point above the observer directly opposite the nadir

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม

☎ 091-8534974 / Line ID : guruenglish2      

 

ระดับคะแนนไอเอลส์

ผลคะแนนแบ่งออกเป็น 9 ระดับ

ระดับ 9 (มีความสามารถในการใช้ภาษาดีเลิศ) สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสม ถูกต้องแม่นยำ และมีเข้าใจในภาษาดีเยี่ยม

ระดับ 8 (มีความสามารถในการใช้ภาษาดีมาก) สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว แต่อาจมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมบ้างบางครั้งคราวในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมีเหตุผลได้ดี

ระดับ 7 (มีความสามารถในการใช้ภาษาดี) สามารถใช้ภาษาได้ดีแต่ยังมีความผิดพลาดและเข้าใจผิดในบางโอกาส แต่โดยทั่วไปสามารถใช้ภาษาในลักษณะที่ซับซ้อนได้ดีและเข้าใจในการให้เหตุผลได้ดี

ระดับ 6 (มีความสามารถในระดับใช้งานได้) มีความสามรถในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมในการใช้ภาษาบ้าง แต่ก็สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาที่ซับซ้อนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่คุ้นเคย

ระดับ 5 (สามารถใช้ภาษาในระดับปานกลาง) มีความสามารถในการใช้ภาษาได้บางส่วนและเข้าใจความหมายกว้างในสถานการณ์ส่วนใหญ่ แต่ยังมีข้อผิดพลาดบ่อยๆแต่ก็สามารถสื่อสารในระดับพื้นฐานในเรื่องที่ตนถนัดได้ดี

ระดับ 4 (มีความสามารถในการสื่อสารจำกัด) มีความสามารถในการสื่อสารจำกัดเฉพาะเรื่องที่ตนเองคุ้นเคย มีปัญหาในการสื่อสาร การเข้าใจและการแสดงออกทางความคิด และไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้

ระดับ 3 (มีความสามารถในการใช้ภาษาที่จำกัดมาก) รู้และเข้าใจความหมายกว้างๆในสถานการณ์ที่คุ้นเคยและมีการหยุดชะงักในการสื่อสารบ่อย

ระดับ 2 (ไม่สามารถสื่อสารคำศัพท์ขั้นพื้นฐานได้) ไม่สามารถสื่อสารเป็นเรื่องราวได้ พูดได้เป็นคำๆเฉพาะคำคัพท์สั้นๆที่คุ้นเคยเท่านั้น มีปัญหาในการทำความเข้าใจภาษาพูดและภาษาเขียน

ระดับ 1 (ใช้ภาษาไม่ได้เลย) ไม่สามารถใช้ภาษาได้นอกจากคำศัพท์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

( ข้อมูล : วิกิพีเดีย )” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER 

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรอินเตอร์

สนใจติดต่อ

Line id: guruenglish2