TOEIC Vocabulary

Guru เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสายอาชีพที่เน้นการสอบเพื่อสอบโทอิคโดยคอร์สเรียนโทอิคจะถูกสอนโดยครูฝรั่งที่สามารถสอบโทอิคได้คะแนนเต็ม 990 คะแนน คอร์สเรียนโทอิคที่ Guru จะรับรองผลว่านักเรียนที่เรียนจบคอร์สจะสามารถสอบได้คะแนนเกิน 650 คะแนน

 

TOEIC :  Test of English for International Communication  เป็นการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

2 ทักษะ คือการฟัง และ การอ่าน+แกรมม่า

คะแนน Toeic โทอิค ใช้เพื่อสมัครงาน และ ประกอบการจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ในหลายหน่วยงาน จะต้องใช้คะแนน toeic (โทอิค หรือ โทอิก) ในการพิจารณารับเข้าทำงาน ยกตัวอย่างเช่น : สายการบิน, การโรงแรม, การท่องเที่ยว, การขนส่ง, สถาบันการเงิน, ปิโตรเคมี, ยานยนต์, โรงพยาบาล, การไฟฟ้า รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ

นอกจากนี้ คะแนน TOEIC ยังถูกใช้ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง อีกด้วย

 

ช่วงคะแนน : เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน

แบ่งการให้คะแนน

ดังนี้

1.การฟัง (Listening Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 45 นาที ซึ่งจะแบ่งย่อยไปอีก 4 รูปแบบ

            1.1 รูปแบบที่ 1 “Photographs”

ให้ดูรูป แล้วต้องฟังว่า เขาถามเกี่ยวกับรูปว่าอะไร (คำถามมีให้ฟังอย่างเดียว ไม่มีให้อ่าน) แต่จะมี A B C D ให้อ่านและกาข้อที่คิดว่าจะตอบให้เหมาะกับคำถาม มี 20 คำถาม

            1.2 รูปแบบที่ 2 “Question-Response”

เหมือนรูปแบบที่ 1 แต่ไม่มีรูปให้ดู คำถามมีให้ฟังอย่างเดียว ไม่มีให้อ่าน แล้วจะมี A B C D ให้อ่านและกาข้อที่คิดว่าจะตอบให้เหมาะกับคำถาม มี 30 คำถาม

            1.3 รูปแบบที่ 3 “Short Conversations”

จะให้ฟังบทสนทนาของ 2 คนโต้ตอบกัน (บทสนทนา มีมาให้ฟังอย่างเดียว ไม่มีให้อ่าน) จากนั้น จะมีคำถามและ A B C D ให้อ่านและกา มี 30 คำถาม (3 คำถามต่อ 1 บทสนทนา)

            1.4 รูปแบบที่ 4 “Talks”

จะให้ฟังบทพูด 1 บท เช่น การฝากข้อความทางโทรศัพท์ (บทพูด มีมาให้ฟัง ไม่มีให้อ่าน) แล้วจะมีคำถามให้อ่าน และ กา (3 คำถาม ต่อ 1 บทพูด) รวมแล้วจะมีราว 20 คำถาม

 

2.การอ่านและแกรมม่า (Reading Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 75 นาที ซึ่งจะแบ่งย่อยไปอีก 3 รูปแบบ

            2.1 รูปแบบที่ 1 “Incomplete Sentences”

เลือกกา A B C D เพื่อเติมคำในช่องว่าง (แกรมม่า) มี 40 ข้อ

            2.2 รูปแบบที่ 2 “Error Recognition”

เลือกกา A B C D เพื่อหาคำที่ทำให้แกรมม่าประโยคนั้นผิด มี 20 ข้อ

            2.3 รูปแบบที่ 3 “Reading Comprehension”

เป็นสอบการอ่าน จะมีบทความในรูปแบบต่าง ๆ มาให้อ่าน แล้วเลือกการ A B C D จะมี 40 ข้อ

 

อายุคะแนน : ผลสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ

 

ค่าสอบ TOEIC : ค่าสอบ TOEIC 1,500 บาท

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ TOEIC :   ผู้สอบจะต้องถูกสอบ การฟัง  การอ่านและแกรมม่าในวันเดียวกันทั้งหมดโดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ทางศูนย์สอบจะเปิดสอบทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการโดยมี 2 รอบให้เลือกสอบ คือ

            รอบเช้า 9.00 – 11.30 น.

            รอบบ่าย 13.00 – 15.30 น.

 

สถานที่สอบ TOEIC :

* ศูนย์สอบกรุงเทพ Bangkok Main Office: Center for Professional Assessment (Thailand) Suite 1907,  BB Building ชั้น 19 เลขที่ 54 ถนนอโศก สุขุมวิท 21 โทร 0-2260-7061, 0-2259-3990

* ศูนย์สอบเชียงใหม่ Northern Region Branch Office: Center for Professional Assessment (Thailand) อาคารนวรัตน์ ชั้น 3 ถนนแก้วนวรัตน์ ซอย 3 โทร 053-241273-5

 

ระยะเวลาการรับคะแนนผลการสอบ TOEIC:

  • กรณีมารับด้วยตนเอง ติดต่อรับคะแนนหลังจากสอบเสร็จ 1 สัปดาห์ กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อรับในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)ที่ศูนย์สมัครสอบ
  • กรณีส่งผลสอบทางไปรษณีย์ ต้องแจ้งและระบุให้เจ้าหน้าที่สอบ TOEIC ทราบในห้องสอบหลังสิ้นสุดการสอบ พร้อมเขียนชื่อ และที่อยู่ บนหน้าซองจดหมาย (ชำระเงินค่าดำเนินการส่งทางไปรษณีย์ 50 บาท หลังสอบเสร็จ)

 

1. หมวดธุรกิจทั่วไป (General Business)
Vocab ประเภทคำ ความหมาย Synonyms ตัวอย่างประโยค
abide by v. ยอมปฏิบัติตาม follow, agree, conform, obey Competitors must abide by the judge’s decision.
assurance n. การรับประกัน, ความเชื่อมั่น affirmation, assertion, guarantee, certainty He needed assurance before he tried to jump the fence.
correspondence n. จดหมายข่าว letters Records of all correspondence between the landlord and the tenants should be kept on record.
considerably adv. อย่างมาก significantly, substantially Frinzel Group is expected to record a considerably higher profit by the end of this year.
determine v. ตัดสินใจ, กำหนด, ระบุ decide, conclude, choose He suggested that individuals determine their own requirements.
distinct adj. แตกต่างชัดเจน apparent, obvious, noticeable The sales chart shows a distinct decline in the past few months.
establish v. จัดตั้ง, ก่อตั้ง authorize, found, install, institute Even though they are still young, they have already established themselves as specialists in the field.
obligate v. ผูกมัด, จำต้องทำตามหน้าที่ require, bind, force If you want to go into town for pizza, please don’t feel obligated to invite me.
resolve v. แก้ไขปัญหา deal, with, fix, solve Our professional team can help resolve your problems within 48 hours.
specific adj. เฉพาะเจาะจง particular, fixed, definite It’s easy to identify specific crimes and follow them up.
attract v. ดึงดูด, ทำให้สนใจ appeal to, interest, draw Ms. Freeds was our great help in attracting funding for the foundation.
consume v. บริโภค, ใช้หมดไป, สูญสิ้นไป use up, deplete, drain, spend, waste Most of the oil drilled in the States is consumed within the country.
convince v. โน้มน้าว assure, persuade, prove He managed to convince the jury of his innocence.
productive adj. ก่อให้เกิดผล, มีประสิทธิภาพ fruitful, effective, prolific, constructive In order to turn the deserts into fertile and productive land, engineers built an 800-mile canal.
satisfaction n. ความพึงพอใจ contentment, delight, pleasure Please fill out the enclosed survey regarding your satisfaction with our service.
consequence n. ผลลัพธ์, ผลที่ตามมา outcome, effect, result The consequences of war are the reasons people went on the march.
consider v. พิจารณา estimate, analyze, appraise, judge If computers are so popular, perhaps we should consider buying one for the use of our guests.
reputation n. ชื่อเสียง fame His reputation for being rough on rookies was well earned.
advance v. พัฒนา develop, improve, flourish, promote, progress Everyone was disappointed when the team failed to advance to the next round of the competition.
evaluate v. ประเมิน judge, appraise, calculate The laboratory technicians used sophisticated instruments to evaluate the samples.
gather v. รวบรวม accumulate, assemble, collect I went to several libraries to gather information about the plans.
offer n. ข้อเสนอ proposal, suggestion I must say the offer of two weeks in Hawaii is very tempting.
primarily adv. โดยส่วนมากแล้ว, ตั้งแต่แรก generally, mainly, basically, fundamentally, essentially, initially, originally The new scheme is aimed primarily at teenagers.
strategy n. กลยุทธ์ planning, approach, method, policy Their marketing strategy for the product involves obtaining as much free publicity as possible.
substitution n. การแทนที่ replacement By that time there were enough examples of the substitution code to make the job fairly simple.
accommodate v. จัดให้เหมาะสม adapt, adjust, fit Neither the government nor the army could accommodate itself to the new situation.
association n. องค์กร, สมาคม company, corporation, firm, organization, affiliation Under the direction of this committee, the association started to provide what was needed.
client n. ลูกค้า, ผู้ซื้อ customer, consumer, purchaser He has just sent the proposal to the client not so long ago.
advantageous adj. มีประโยชน์, ให้คุณ beneficial, favorable, helpful, valuable, profitable Wealth and society encourage civilization, which is advantageous to everyone.
renowned adj. มีชื่อเสียง famous, outstanding, popular, well-known The region is renowned for its outstanding natural beauty.
declare v. ประกาศ,แถลง, แจ้ง affirm, announce, inform, proclaim They declared their support for the proposal.
approve v. อนุมัติ, เห็นชอบ allow, accept, agree, authorize We had to wait months for the council to approve our plans.
current adj. เป็นปัจจุบัน, ณ เวลานี้ modern, ongoing, common, present A lot of businesses are being hurt by the current high interest rates.
commercial n. โฆษณาทางโทรทัศน์, วิทยุ advertisement, ad The company decided to pay for a TV commercial to advertise our new product.
downturn n. ขาลง, แนวโน้มที่แย่ลง drop, decline There is evidence of a downturn in the housing market.
unveil v. เปิดเผย reveal, disclose, show The company recently unveiled a test version of its new search engine.
soaring adj. เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว high, flying, elevated The increase in costs of materials resulted in soaring product prices.
rapidly adv. อย่างรวดเร็ว fast, swiftly, promptly The town has grown rapidly since the completion of the railway system, and has a large trade in petroleum from Hill Freed.
obtain v. ได้มา acquire, earn, gain, receive Cards are free and may be obtained at the City Transit office.
charity n. การกุศล donation, generosity, gift The opera singer held a charity concert of his own accord.
calculate v. คำนวณ, คาดการณ์ forecast, determine, anticipate We have calculated that the project will be finished within 3 months.
additional adj. ที่เพิ่มขึ้นมา, ส่วนเพิ่มเติม extra, supplementary, added The delivery service is able to be used with an additional charge.
2. หมวดใน Office
Vocab ประเภทคำ ความหมาย Synonyms ตัวอย่างประโยค
allocate v. จัดสรร (หน้าที่, เงิน) assign, distribute The local council has decided not to allocate funds for the project.
compatible adj. ที่ทำงานร่วมกันได้, เข้ากันได้ appropriate, consistent, suitable This software may not be compatible with older operating systems.
duplicate v. ทำสำเนา, ทำซ้ำ copy, reproduce, replicate, imitate If you can duplicate, I’ll need as many of those as I can get.
affordable adj. ที่สามารถจ่ายได้, ราคาจับต้องได้ inexpensive, low-cost This speciat travel package is very affordable.
capacity n. ความจุ, ความสามารถ scope, size, ability, competency The last five years have seen a huge increase in the country’s export capacity.
durable adj. คงทน, มั่นคง enduring, stable, sturdy, permanent, tenacious The machines have to be made of durable materials.
inventory n. สินค้าคงคลัง stock, supply Our inventory of used cars is the best in town.
casually adv. อย่างไม่เป็นทางการ informally Every Friday, all staff can dress casually.
outdated adj. ล้าสมัย old-fashioned, obsolete, out-of-date Nowadays this technique is completely outdated.
facilitate v. ทำให้ง่ายขึ้น, สะดวกขึ้น help, ease, aid The current structure does not facilitate efficient work flow.
task n. งาน, ภารกิจ assignment, duty, function, mission We usually ask interviewees to perform a few simple tasks on the computer just to test their aptitude.
urgent adj. เร่งด่วน hasty, hurried, prompt, rushing He’s got to sign that paper – will you tell him it’s urgent?
annual adj. ประจำปี, รายปี, ทุกปี anniversary, once a year Companies publish annual reports to inform the public about the previous year’s activities.
opposition n. ความขัดแย้ง, ความไม่ลงรอยกัน argument, conflict, disagreement, dispute The plan for a new office tower went ahead regardless of local opposition.
omit v. ละไว้, เว้นไว้ skip, bypass I’ve bracketed the bits of text that could be omitted.
collaborate v. ร่วมมือ, ทำงานร่วมกับคนอื่น assist, cooperate, support The British and Italian police collaborated in catching the terrorists.
collaborative adj. ที่ร่วมมือกัน(หลายฝ่าย) The new design was the product of a collaborative project between marketing and graphic design departments.
banquet n. งานเลี้ยงรื่นเริง feast The ceremony concluded with a grand banquet at the palace.
revenue n. รายได้ income, profit, earnings, gain The magazine misreported its sales figures in order to boost advertising revenue.
renovate v. ปรับปรุง,ซ่อมแซม repair, modernize, update The Poncholi hotel 11as been thoroughly renovated.
construction n. การก่อสร้าง This website is currently under construction.
discuss v. สนทนา, ถกปัญหา debate Draft a proposal for the project and we can discuss it at the meeting.
assume v. สันนิษฐาน believe, conclude, presume If you haven’t heard by Friday, assume I’m not coming.
demonstrate v. สาธิต, แสดงให้เห็น display, show, express It is impossible to demonstrate conclusively that the factory is responsible for the pollution.
headquarters n. สำนักงานใหญ่ main office, HQ, base of operations The new company headquarters will be built in Rome.
assistant n. ผู้ช่วย helper, attendant She is looking for a personal assistant with good organizational skills.
official n. เจ้าหน้าที่ officer, agent The president will have a meeting with council officials tomorrow at noon.
activate v. กระตุ้น stimulate, trigger, turn on The alarm is activated by the lightest pressure.
inform v. แจ้งให้ทราบ notify, tell, update, brief We’ll inform you when a decision has been reached.
temporary adj. ชั่วคราว interim, momentary, acting The salaries of temporary employees ought to match those of permanent staff.
atmosphere n. บรรยากาศ environment, mood, surroundings There’s a very relaxed atmosphere in our office.
frank adj. ตรงไปตรงมา, ไม่อ้อมค้อม honest, blunt, direct, straightforward Your frank feedback is very crucial to us.
courteous adj. สุภาพนอบน้อม gentle, polite, respectful Even though a guest was rude, our receptionists remained courteous.
region n. ภูมิภาค area, scope, province, neighborhood Grapes from this region are freighted all over the world.
aware adj. ที่ตระหนักรู้ attentive, conscious People are becoming far more aware of environmental issues.
inspection n. การตรวจตรา examination, check, checkup, investigation A routine inspection revealed several faults with the engine.
3. หมวด HR (ฝ่ายบุคคล)
 Vocab ประเภทคำ ความหมาย Synonyms ตัวอย่างประโยค
candidate n. ผู้สมัคร, ผู้เข้าแข่งขัน applicant, contestant, competitor Candidates must write their names on the top page of the exam paper.
recruit v. รับคน, จ้างพนักงาน hire The firm is hoping to recruit a new sales director.
attribute n. คุณภาพ, คุณสมบัติ quality, characteristic, trait Organizational ability is an essential attribute for
a good manager.
compensation n. การชดเชย, ค่าตอบแทน The insurance company paid him $2000 as
compensation for the loss of his car.
compromise v. ประนีประนอม negotiate They have become irreconcilable, with both sidesrefusing to compromise any further.
dependable adj. พึ่งพาได้, ไว้ใจได้ reliable, trustworthy Carrie is one of the most dependable employee of the
company.
describe v. บรรยาย, อธิบาย explain Can you describe the strategy for next year to us?
deserve v. สมควรได้รับ A business as poorly managed as that one doesn’t
deserve to succeed.
directory n. สมุดโทรศัพท์ I couldn’t find your number in the telephone directory.
eligible adj. มีคุณสมบัติเหมาะสม qualified, suitable Only male candidates are eligible for this position.
effective adj. มีผลบังคับใช้, มีประสิทธิภาพ Training is often much less effective than expected.
enthusiastic adj. กระตือรือร้น eager Her proposals met with an enthusiastic response.
evaluation n. การประเมิน appraisal, assessment The company conducts its staff evaluation twice a year.
expert n. ผู้เชี่ยวชาญ professional, specialist We need to bring in an expert to deal with this problem.
flaw n. ตำหนิ, ข้อบกพร่อง defect, error Regulatory agencies uncovered numerous flaws in operating and safety procedures.
fluent adj. คล่องแคล่ว She’s fluent in French and English and has a working
knowledge of Spanish.
fulfill v. เติมเต็ม, ทำให้สำเร็จ accomplish, satisfy You must give more detailed answers if you are to fulfill the examiner’s expectations.
hire v. จ้างงาน employ We ought to hire a public relations consultant to help improve our image.
impartial adj. เป็นกลาง, ยุติธรรม fair, neutral, objective Managers are supposed to conduct impartial staff
appraisals.
impress v. ทำให้ประทับใจ One candidate in particular impressed us with her knowledge.
incentive n. สิ่งจูงใจ Bonus payments provide an incentive to work harder.
income n. รายได้ salary, earnings, pay If you are on a low income, you may be entitled to free
dental treatment.
application n. ใบสมัครงาน His application showed experience running
warehouses.
manner n. มารยาท, กิริยาท่าทาง He’s got a rather aggressive, confrontational manner.
orientation n. ปฐมนิเทศ introduction This is orientation week for all the new employees.
permit v. อนุญาต allow, authorize The security system will not permit you to enter
without the correct password.
personal adj. ส่วนบุคคล private, individual His resignation was apparently for personal rather than
professional reasons.
policy n. นโยบาย, แผนการ method It was an unpopular policy and caused a number of
conflicts within the party.
benefit n. ผลประโยชน์ profit, advantage The discovery of oil brought many benefits to the town.
salary n. เงินเดือน earnings, income Your salary will be paid on the third week of each month.
reimbursement n. การชำระเงินคืน compensation Expense reimbursement is a method for paying employees back when they spend their own money on business-related expenses.
4. หมวดการจัดซื้อสินค้า (Purchasing)
Vocab ประเภทคำ ความหมาย Synonyms ตัวอย่างประโยค
appliance n. เครื่องใช้ machine, device, tool The company operates retail stores that sell furniture, bedding, appliances and consumer electronics.
alter v. ปรับเปลี่ยน adjust, modify, transform You can alter the color and size of the image using a remote control.
advanced adj. ล้ำสมัย sophisticated, leading, cutting-edge As machines become more advanced, they become more likely to break down.
bargain v. ต่อรอง (ราคา), เจรจา compromise, negotiate, barter Employees stated that they were here  to bargain a new wage increase.
break down v. เสีย, พัง, ไม่ทำงาน Our dishwasher broke down just a month after the guarantee had expired.
compare v. เปรียบเทียบ Instant coffee just doesn’t compare with freshly ground coffee.
convenient adj. สะดวกสบาย handy Our local shop has very convenient opening hours.
cost n. ต้นทุน The supermarket chain announced that it was cutting the cost of all its fresh and frozen meat.
customize v. ปรับตามความต้องการ personalize General Motors will customize Cadillacs for special clients.
defect n. ตำหนิ, ข้อบกพร่อง error, fault, flaw, blemish Our researchers have found some defects in the product that was about to be launched.
discount n. ส่วนลด Use this coupon to earn 15% discount for your first purchase.
distribute v. แจกจ่าย, กระจาย deliver The new product will not be distributed through conventional channels.
envelope n. ซองจดหมาย I’m sorry to tell you that we ran out of envelopes right now.
expiration date n. วันหมดอายุ The April 8th expiration date for the purchase offers remains unchanged.
inclusive adj. ครอบคลุม, รวมทั้งหมด comprehensive The inclusive cost of the car, complete with tax and insurance, is £9,800.
inquiry n. การสอบถาม I’ve been making inquiries about the cost of  the new printing machines.
instruction n. คำสั่ง, คำแนะนำการใช้งาน direction, guidance, information Have you seen the instruction manual for the washing machine?
invoice n. ใบแจ้งราคาสินค้า The manufacturer sent an invoice for the production costs.
manutacturer n. ผู้ผลิต The design company is planning to join up with a shoe manufacturer and create a new range of footwear.
merchandise n. สินค้า, ผลิตภัณฑ์ goods, product, commodity Shoppers complained about poor quality merchandise and high prices.
inventory n. สินค้าคงคลัง The inventory in the warehouse is checked at regular intervals.
quotation n. ใบเสนอราคา Here is the quotation of the product that you have asked for.
satisfactory adj. น่าพอใจ acceptable, satisfying Customers expect satisfactory responses to their demands.
short adj. ขาด lacking The plant is running short on its supply of raw materials.
shrinking n. การหดตัว The most important rule to prevent your T-Shirts from shrinking is to avoid heat.
5. หมวดการเงิน และธุรกรรม (Financing & Banking)
Vocab ประเภทคำ ความหมาย Synonyms ตัวอย่างประโยค
accuracy n. ความถูกต้อง, ความแม่นยำ There have been questions about the accuracy of the report.
allocate v. แบ่ง, จัดสรร assign Funds were allocated for the charity benefit.
analyst n. นักวิเคราะห์ Most financial analysts have been surprised by the persistence of the recession.
affect v. กระทบ, ส่งผล influence The new rates will affect all consumers including businesses.
adviser n. ที่ปรึกษา  consultant, counselor Talk to an independent financial adviser before you invest your money.
auction n. การประมูล They’re holding an auction of jewelery on Thursday.
audit n. การตรวจสอบบัญชี examination An internal audit of financial records will be conducted.
balance n. ยอดคงเหลือ The company’s success is reflected in its healthy bank balance.
bankruptcy n. การล้มละลาย Corporate bankruptcies increased last year.
commit v. สัญญา, ผูกมัด promise The government must commit itself to improving healthcare.
currency n. เงินตรา The bank can supply you with foreign currency.
calculate v. คำนวณ The contractors calculated the cost of rebuilding to be around $2 million.
debt n. หนี้สิน liability They piled up such a huge debt that they soon went bankrupt.
deduct v. หักออก reduce The tax fee will be automatically deducted from your salary.
deficit n. การขาดดุล loss, shortage If government does nothing, deficits expand rapidly.
deposit v. ฝากเงิน There’s a night safe outside the bank, so you can deposit money whenever you wish.
forecast v. คาดการณ์ล่วงหน้า predict Property analysts forecast a fall in house prices.
fraud n. การฉ้อโกง Lee & Park has come up with a new high-tech way to beat credit card fraud.
inflation n. ภาวะเงินเฟ้อ There has been an alarming rise in the rate of inflation.
interest n. ดอกเบี้ย, ผลประโยชน์ You should put the money in a savings account where it will earn interest.
invest v. ลงทุน He’s not certain whether to invest in the property market.
loan n. เงินกู้, สินเชื่อ The loan must be repaid within a specified period.
transaction n. รายการธุรกรรม You can call your bank and perform a transaction using a Touch-Tone phone.
6. หมวดการจัดการ (Management)
Vocab ประเภทคำ ความหมาย Synonyms ตัวอย่างประโยค
accidental adj. โดยบังเอิญ, โดยไม่ได้ตั้งใจ coincidental They believe that miscalculations made on the tax forms were purely accidental.
assessment n. การประเมิน evaluation, appraisal Their methods of assessment produce nonsensical results.
assure v. ทำให้เชื่อมั่น ensure, affirm We can assure you that our new printing machine will be like no other!
acutely adv. อย่างมีไหวพริบ, อย่างแหลมคม keenly, sharply She acutely identified all the main problems.
assemble v. ประกอบ, รวมตัวกัน gather, congregate We assembled in the meeting room after lunch.
committee n. คณะกรรมการ board, cabinet The local council has just set up a committee to study recycling.
conclude v. สรุป, หยุด, จบ finish, complete She concluded the speech by reminding us of our responsibility.
conduct v. จัดการ, ควบคุม direct, manage, operate We are conducting a survey to find out what our customers think of their local bus service.
delegate v. มอบหมายให้ทำแทน assign, empower Authority to make financial decisions has been delegated to a special committee.
discussion n. การสนทนา, การอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น conversation, debate, meeting We will have discussions with employee representatives about possible pay raises.
drastically adv. อย่างรวดเร็ว, อย่างฮวบฮาบ greatly, intensely, remarkably The professional climate has changed drastically for women engineers over the past decade.
expand v. ขยาย, เพิ่มมากขึ้น extend, broaden, widen They expanded their retail operations during the 1980.
figure out v. คำนวณ, แก้ปัญหา consider, evaluate, resolve, solve If they know the cause of the problem, they might be able to figure out how to prevent it from happening again.
generate v. ผลิต, ก่อให้เกิด produce, create, cause The company has planned to generate more profits in the next year.
implement v. เริ่มนำไปใช้ start, achieve, carry out, enforce The changes to the national health system will be implemented next year.
institute n. สถาบัน, องค์กร The work was carried out by the Silsoe Research Institute in London.
interfere v. ก้าวก่าย, รบกวน meddle, intervene, intrude The government warned its neighbours not to interfere in its internal affairs.
lengthy adj. ยาวมาก, ยืดยาว extended Many airline passengers face lengthy delays because of the strike.
minimize v. ทำให้ลดลง decrease, lessen, reduce The rail company is bringing in more trains in an effort to minimize problems to travellers.
priority n. ลำดับความสำคัญ The management did not seem to consider office safety to be a priority.
7. หมวดการท่องเที่ยว และบันเทิง (Traveling & Entertainment)
Vocab ประเภทคำ ความหมาย Synonyms ตัวอย่างประโยค
aisle n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง passageway Would you like a window seat or an aisle seat?
amateur n. มือสมัครเล่น beginner He was an amateur singer until the age of 40, when he turned professional.
announcement n. ประกาศ broadcast The president made an unexpected announcement this morning.
apologize v. ขอโทษ Trains may be subject to delay on the northern line – we apologize for any inconvenience caused.
apology n. คำขอโทษ She complained to the company and they sent her a written apology.
applaud v. ปรบมือ She was applauded for a full five minutes after her speech.
arrival n. การมาถึง The train’s approximate time of arrival is 10.30.
arrive v. มาถึง reach, show up, land She’s not a very organized person and she always arrives late at meetings.
audience n. ผู้ชม crowd, spectators The television company has lost a large part of its audience since it changed its programming.
auditorium n. หอประชุม No smoking in the auditorium.
baggage n. สัมภาระ luggage, belongings, suitcases No one is allowed on the plane unless their baggage has been thoroughly checked.
beverage n. เครื่องดื่ม drinks Hot beverages will be served in 15 minutes.
board v. ขึ้น (ยานพาหนะ) catch, get on, enter The platform was crammed with people trying to board the train.
cancellation n. การยกเลิก The hotel is fully booked, but we will let you know if there are any cancellations.
commuter n. ผู้สัญจรไปมา If a strike does take place, commuters in the Northeast would be severely affected.
complaint n. ข้อร้องเรียน We’ve received a complaint from one of our listeners about offensive language.
complimentary adj. ให้ฟรี, ไม่เสียค่าใช้จ่าย free, free of charge, on the house The special package includes two complimentary meals.
departure n. การออกเดินทาง, ขาออก Please hand in your keys at reception on your departure from the hotel.
destination n. จุดหมายปลายทาง It’s the good weather that makes Spain such a popular tourist destination.
itinerary n. กำหนดการเดินทาง schedule The tour operator will arrange transport and plan your itinerary.

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม

☎ 091-8534974 / Line ID : guruenglish2      ” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER 

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรอินเตอร์

สนใจติดต่อ

Line id: guruenglish2