Future Perfect Tense
 /  Knowledge / Future Perfect Tense

Future Perfect Tense

Future Perfect Tense คือ tense ที่พูดถึงเหตุการณ์ที่จะเสร็จสิ้นในอนาคต มีโครงสร้างประโยค คือ

ประโยคบอกเล่า = S + will + have + V.3

เช่น

– I will have finished homework tonight. = ฉันจะทำการบ้านเสร็จคืนนี้

– We will have arrived in the morning. = พวกเราจะมาถึงในตอนเช้า

– She will have graduated next year. = เธอจะจบการศึกษาในปีหน้า

ประโยคปฏิเสธ = S + will + not + have + V.3

เช่น

– I will not have finished homework tonight. = ฉันจะทำการบ้านไม่เสร็จคืนนี้

– We will not have arrived in the morning. = พวกเราจะไม่มาถึงในตอนเช้า

– She will not have graduated next year. = เธอจะไม่จบการศึกษาในปีหน้า

ประโยคคำถาม = Will + S + have + V.3

เช่น

– Will you have finished homework tonight? = คุณจะทำการบ้านเสร็จคืนนี้ใช่ไหม

– Will they have arrived in the morning? = พวกเขาจะมาถึงในตอนเช้าใช่ไหม

– Will she have graduated next year? = เธอจะจบการศึกษาในปีหน้าใช่ไหม” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER 

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรอินเตอร์

สนใจติดต่อ

Line id: guruenglish2