Knowledge
 /  Knowledge

TOEIC Vocabulary

Guru เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสายอาชีพที่เน้นการสอบเพื่อสอบโทอิคโดยคอร์สเรียนโทอิคจะถูกสอนโดยครูฝรั่งที่สามารถสอบโทอิคได้คะแนนเต็ม 990 คะแนน คอร์สเรียนโทอิคที่ Guru จะรับรองผลว่านักเรียนที่เรียนจบคอร์สจะสามารถสอบได้คะแนนเกิน 650 คะแนน

 

TOEIC :  Test of English for International Communication  เป็นการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

2 ทักษะ คือการฟัง และ การอ่าน+แกรมม่า

คะแนน Toeic โทอิค ใช้เพื่อสมัครงาน และ ประกอบการจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ในหลายหน่วยงาน จะต้องใช้คะแนน toeic (โทอิค หรือ โทอิก) ในการพิจารณารับเข้าทำงาน ยกตัวอย่างเช่น : สายการบิน, การโรงแรม, การท่องเที่ยว, การขนส่ง, สถาบันการเงิน, ปิโตรเคมี, ยานยนต์, โรงพยาบาล, การไฟฟ้า รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ

นอกจากนี้ คะแนน TOEIC ยังถูกใช้ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง อีกด้วย

 

ช่วงคะแนน : เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน

แบ่งการให้คะแนน

ดังนี้

1.การฟัง (Listening Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 45 นาที ซึ่งจะแบ่งย่อยไปอีก 4 รูปแบบ

            1.1 รูปแบบที่ 1 “Photographs”

ให้ดูรูป แล้วต้องฟังว่า เขาถามเกี่ยวกับรูปว่าอะไร (คำถามมีให้ฟังอย่างเดียว ไม่มีให้อ่าน) แต่จะมี A B C D ให้อ่านและกาข้อที่คิดว่าจะตอบให้เหมาะกับคำถาม มี 20 คำถาม

            1.2 รูปแบบที่ 2 “Question-Response”

เหมือนรูปแบบที่ 1 แต่ไม่มีรูปให้ดู คำถามมีให้ฟังอย่างเดียว ไม่มีให้อ่าน แล้วจะมี A B C D ให้อ่านและกาข้อที่คิดว่าจะตอบให้เหมาะกับคำถาม มี 30 คำถาม

            1.3 รูปแบบที่ 3 “Short Conversations”

จะให้ฟังบทสนทนาของ 2 คนโต้ตอบกัน (บทสนทนา มีมาให้ฟังอย่างเดียว ไม่มีให้อ่าน) จากนั้น จะมีคำถามและ A B C D ให้อ่านและกา มี 30 คำถาม (3 คำถามต่อ 1 บทสนทนา)

            1.4 รูปแบบที่ 4 “Talks”

จะให้ฟังบทพูด 1 บท เช่น การฝากข้อความทางโทรศัพท์ (บทพูด มีมาให้ฟัง ไม่มีให้อ่าน) แล้วจะมีคำถามให้อ่าน และ กา (3 คำถาม ต่อ 1 บทพูด) รวมแล้วจะมีราว 20 คำถาม

 

2.การอ่านและแกรมม่า (Reading Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 75 นาที ซึ่งจะแบ่งย่อยไปอีก 3 รูปแบบ

            2.1 รูปแบบที่ 1 “Incomplete Sentences”

เลือกกา A B C D เพื่อเติมคำในช่องว่าง (แกรมม่า) มี 40 ข้อ

            2.2 รูปแบบที่ 2 “Error Recognition”

เลือกกา A B C D เพื่อหาคำที่ทำให้แกรมม่าประโยคนั้นผิด มี 20 ข้อ

            2.3 รูปแบบที่ 3 “Reading Comprehension”

เป็นสอบการอ่าน จะมีบทความในรูปแบบต่าง ๆ มาให้อ่าน แล้วเลือกการ A B C D จะมี 40 ข้อ

 

อายุคะแนน : ผลสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ

 

ค่าสอบ TOEIC : ค่าสอบ TOEIC 1,500 บาท

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ TOEIC :   ผู้สอบจะต้องถูกสอบ การฟัง  การอ่านและแกรมม่าในวันเดียวกันทั้งหมดโดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ทางศูนย์สอบจะเปิดสอบทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการโดยมี 2 รอบให้เลือกสอบ คือ

            รอบเช้า 9.00 – 11.30 น.

            รอบบ่าย 13.00 – 15.30 น.

 

สถานที่สอบ TOEIC :

* ศูนย์สอบกรุงเทพ Bangkok Main Office: Center for Professional Assessment (Thailand) Suite 1907,  BB Building ชั้น 19 เลขที่ 54 ถนนอโศก สุขุมวิท 21 โทร 0-2260-7061, 0-2259-3990

* ศูนย์สอบเชียงใหม่ Northern Region Branch Office: Center for Professional Assessment (Thailand) อาคารนวรัตน์ ชั้น 3 ถนนแก้วนวรัตน์ ซอย 3 โทร 053-241273-5

 

ระยะเวลาการรับคะแนนผลการสอบ TOEIC:

 • กรณีมารับด้วยตนเอง ติดต่อรับคะแนนหลังจากสอบเสร็จ 1 สัปดาห์ กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อรับในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)ที่ศูนย์สมัครสอบ
 • กรณีส่งผลสอบทางไปรษณีย์ ต้องแจ้งและระบุให้เจ้าหน้าที่สอบ TOEIC ทราบในห้องสอบหลังสิ้นสุดการสอบ พร้อมเขียนชื่อ และที่อยู่ บนหน้าซองจดหมาย (ชำระเงินค่าดำเนินการส่งทางไปรษณีย์ 50 บาท หลังสอบเสร็จ)

 

1. หมวดธุรกิจทั่วไป (General Business)
Vocab ประเภทคำ ความหมาย Synonyms ตัวอย่างประโยค
abide by v. ยอมปฏิบัติตาม follow, agree, conform, obey Competitors must abide by the judge’s decision.
assurance n. การรับประกัน, ความเชื่อมั่น affirmation, assertion, guarantee, certainty He needed assurance before he tried to jump the fence.
correspondence n. จดหมายข่าว letters Records of all correspondence between the landlord and the tenants should be kept on record.
considerably adv. อย่างมาก significantly, substantially Frinzel Group is expected to record a considerably higher profit by the end of this year.
determine v. ตัดสินใจ, กำหนด, ระบุ decide, conclude, choose He suggested that individuals determine their own requirements.
distinct adj. แตกต่างชัดเจน apparent, obvious, noticeable The sales chart shows a distinct decline in the past few months.
establish v. จัดตั้ง, ก่อตั้ง authorize, found, install, institute Even though they are still young, they have already established themselves as specialists in the field.
obligate v. ผูกมัด, จำต้องทำตามหน้าที่ require, bind, force If you want to go into town for pizza, please don’t feel obligated to invite me.
resolve v. แก้ไขปัญหา deal, with, fix, solve Our professional team can help resolve your problems within 48 hours.
specific adj. เฉพาะเจาะจง particular, fixed, definite It’s easy to identify specific crimes and follow them up.
attract v. ดึงดูด, ทำให้สนใจ appeal to, interest, draw Ms. Freeds was our great help in attracting funding for the foundation.
consume v. บริโภค, ใช้หมดไป, สูญสิ้นไป use up, deplete, drain, spend, waste Most of the oil drilled in the States is consumed within the country.
convince v. โน้มน้าว assure, persuade, prove He managed to convince the jury of his innocence.
productive adj. ก่อให้เกิดผล, มีประสิทธิภาพ fruitful, effective, prolific, constructive In order to turn the deserts into fertile and productive land, engineers built an 800-mile canal.
satisfaction n. ความพึงพอใจ contentment, delight, pleasure Please fill out the enclosed survey regarding your satisfaction with our service.
consequence n. ผลลัพธ์, ผลที่ตามมา outcome, effect, result The consequences of war are the reasons people went on the march.
consider v. พิจารณา estimate, analyze, appraise, judge If computers are so popular, perhaps we should consider buying one for the use of our guests.
reputation n. ชื่อเสียง fame His reputation for being rough on rookies was well earned.
advance v. พัฒนา develop, improve, flourish, promote, progress Everyone was disappointed when the team failed to advance to the next round of the competition.
evaluate v. ประเมิน judge, appraise, calculate The laboratory technicians used sophisticated instruments to evaluate the samples.
gather v. รวบรวม accumulate, assemble, collect I went to several libraries to gather information about the plans.
offer n. ข้อเสนอ proposal, suggestion I must say the offer of two weeks in Hawaii is very tempting.
primarily adv. โดยส่วนมากแล้ว, ตั้งแต่แรก generally, mainly, basically, fundamentally, essentially, initially, originally The new scheme is aimed primarily at teenagers.
strategy n. กลยุทธ์ planning, approach, method, policy Their marketing strategy for the product involves obtaining as much free publicity as possible.
substitution n. การแทนที่ replacement By that time there were enough examples of the substitution code to make the job fairly simple.
accommodate v. จัดให้เหมาะสม adapt, adjust, fit Neither the government nor the army could accommodate itself to the new situation.
association n. องค์กร, สมาคม company, corporation, firm, organization, affiliation Under the direction of this committee, the association started to provide what was needed.
client n. ลูกค้า, ผู้ซื้อ customer, consumer, purchaser He has just sent the proposal to the client not so long ago.
advantageous adj. มีประโยชน์, ให้คุณ beneficial, favorable, helpful, valuable, profitable Wealth and society encourage civilization, which is advantageous to everyone.
renowned adj. มีชื่อเสียง famous, outstanding, popular, well-known The region is renowned for its outstanding natural beauty.
declare v. ประกาศ,แถลง, แจ้ง affirm, announce, inform, proclaim They declared their support for the proposal.
approve v. อนุมัติ, เห็นชอบ allow, accept, agree, authorize We had to wait months for the council to approve our plans.
current adj. เป็นปัจจุบัน, ณ เวลานี้ modern, ongoing, common, present A lot of businesses are being hurt by the current high interest rates.
commercial n. โฆษณาทางโทรทัศน์, วิทยุ advertisement, ad The company decided to pay for a TV commercial to advertise our new product.
downturn n. ขาลง, แนวโน้มที่แย่ลง drop, decline There is evidence of a downturn in the housing market.
unveil v. เปิดเผย reveal, disclose, show The company recently unveiled a test version of its new search engine.
soaring adj. เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว high, flying, elevated The increase in costs of materials resulted in soaring product prices.
rapidly adv. อย่างรวดเร็ว fast, swiftly, promptly The town has grown rapidly since the completion of the railway system, and has a large trade in petroleum from Hill Freed.
obtain v. ได้มา acquire, earn, gain, receive Cards are free and may be obtained at the City Transit office.
charity n. การกุศล donation, generosity, gift The opera singer held a charity concert of his own accord.
calculate v. คำนวณ, คาดการณ์ forecast, determine, anticipate We have calculated that the project will be finished within 3 months.
additional adj. ที่เพิ่มขึ้นมา, ส่วนเพิ่มเติม extra, supplementary, added The delivery service is able to be used with an additional charge.
2. หมวดใน Office
Vocab ประเภทคำ ความหมาย Synonyms ตัวอย่างประโยค
allocate v. จัดสรร (หน้าที่, เงิน) assign, distribute The local council has decided not to allocate funds for the project.
compatible adj. ที่ทำงานร่วมกันได้, เข้ากันได้ appropriate, consistent, suitable This software may not be compatible with older operating systems.
duplicate v. ทำสำเนา, ทำซ้ำ copy, reproduce, replicate, imitate If you can duplicate, I’ll need as many of those as I can get.
affordable adj. ที่สามารถจ่ายได้, ราคาจับต้องได้ inexpensive, low-cost This speciat travel package is very affordable.
capacity n. ความจุ, ความสามารถ scope, size, ability, competency The last five years have seen a huge increase in the country’s export capacity.
durable adj. คงทน, มั่นคง enduring, stable, sturdy, permanent, tenacious The machines have to be made of durable materials.
inventory n. สินค้าคงคลัง stock, supply Our inventory of used cars is the best in town.
casually adv. อย่างไม่เป็นทางการ informally Every Friday, all staff can dress casually.
outdated adj. ล้าสมัย old-fashioned, obsolete, out-of-date Nowadays this technique is completely outdated.
facilitate v. ทำให้ง่ายขึ้น, สะดวกขึ้น help, ease, aid The current structure does not facilitate efficient work flow.
task n. งาน, ภารกิจ assignment, duty, function, mission We usually ask interviewees to perform a few simple tasks on the computer just to test their aptitude.
urgent adj. เร่งด่วน hasty, hurried, prompt, rushing He’s got to sign that paper – will you tell him it’s urgent?
annual adj. ประจำปี, รายปี, ทุกปี anniversary, once a year Companies publish annual reports to inform the public about the previous year’s activities.
opposition n. ความขัดแย้ง, ความไม่ลงรอยกัน argument, conflict, disagreement, dispute The plan for a new office tower went ahead regardless of local opposition.
omit v. ละไว้, เว้นไว้ skip, bypass I’ve bracketed the bits of text that could be omitted.
collaborate v. ร่วมมือ, ทำงานร่วมกับคนอื่น assist, cooperate, support The British and Italian police collaborated in catching the terrorists.
collaborative adj. ที่ร่วมมือกัน(หลายฝ่าย) The new design was the product of a collaborative project between marketing and graphic design departments.
banquet n. งานเลี้ยงรื่นเริง feast The ceremony concluded with a grand banquet at the palace.
revenue n. รายได้ income, profit, earnings, gain The magazine misreported its sales figures in order to boost advertising revenue.
renovate v. ปรับปรุง,ซ่อมแซม repair, modernize, update The Poncholi hotel 11as been thoroughly renovated.
construction n. การก่อสร้าง This website is currently under construction.
discuss v. สนทนา, ถกปัญหา debate Draft a proposal for the project and we can discuss it at the meeting.
assume v. สันนิษฐาน believe, conclude, presume If you haven’t heard by Friday, assume I’m not coming.
demonstrate v. สาธิต, แสดงให้เห็น display, show, express It is impossible to demonstrate conclusively that the factory is responsible for the pollution.
headquarters n. สำนักงานใหญ่ main office, HQ, base of operations The new company headquarters will be built in Rome.
assistant n. ผู้ช่วย helper, attendant She is looking for a personal assistant with good organizational skills.
official n. เจ้าหน้าที่ officer, agent The president will have a meeting with council officials tomorrow at noon.
activate v. กระตุ้น stimulate, trigger, turn on The alarm is activated by the lightest pressure.
inform v. แจ้งให้ทราบ notify, tell, update, brief We’ll inform you when a decision has been reached.
temporary adj. ชั่วคราว interim, momentary, acting The salaries of temporary employees ought to match those of permanent staff.
atmosphere n. บรรยากาศ environment, mood, surroundings There’s a very relaxed atmosphere in our office.
frank adj. ตรงไปตรงมา, ไม่อ้อมค้อม honest, blunt, direct, straightforward Your frank feedback is very crucial to us.
courteous adj. สุภาพนอบน้อม gentle, polite, respectful Even though a guest was rude, our receptionists remained courteous.
region n. ภูมิภาค area, scope, province, neighborhood Grapes from this region are freighted all over the world.
aware adj. ที่ตระหนักรู้ attentive, conscious People are becoming far more aware of environmental issues.
inspection n. การตรวจตรา examination, check, checkup, investigation A routine inspection revealed several faults with the engine.
3. หมวด HR (ฝ่ายบุคคล)
 Vocab ประเภทคำ ความหมาย Synonyms ตัวอย่างประโยค
candidate n. ผู้สมัคร, ผู้เข้าแข่งขัน applicant, contestant, competitor Candidates must write their names on the top page of the exam paper.
recruit v. รับคน, จ้างพนักงาน hire The firm is hoping to recruit a new sales director.
attribute n. คุณภาพ, คุณสมบัติ quality, characteristic, trait Organizational ability is an essential attribute for
a good manager.
compensation n. การชดเชย, ค่าตอบแทน The insurance company paid him $2000 as
compensation for the loss of his car.
compromise v. ประนีประนอม negotiate They have become irreconcilable, with both sidesrefusing to compromise any further.
dependable adj. พึ่งพาได้, ไว้ใจได้ reliable, trustworthy Carrie is one of the most dependable employee of the
company.
describe v. บรรยาย, อธิบาย explain Can you describe the strategy for next year to us?
deserve v. สมควรได้รับ A business as poorly managed as that one doesn’t
deserve to succeed.
directory n. สมุดโทรศัพท์ I couldn’t find your number in the telephone directory.
eligible adj. มีคุณสมบัติเหมาะสม qualified, suitable Only male candidates are eligible for this position.
effective adj. มีผลบังคับใช้, มีประสิทธิภาพ Training is often much less effective than expected.
enthusiastic adj. กระตือรือร้น eager Her proposals met with an enthusiastic response.
evaluation n. การประเมิน appraisal, assessment The company conducts its staff evaluation twice a year.
expert n. ผู้เชี่ยวชาญ professional, specialist We need to bring in an expert to deal with this problem.
flaw n. ตำหนิ, ข้อบกพร่อง defect, error Regulatory agencies uncovered numerous flaws in operating and safety procedures.
fluent adj. คล่องแคล่ว She’s fluent in French and English and has a working
knowledge of Spanish.
fulfill v. เติมเต็ม, ทำให้สำเร็จ accomplish, satisfy You must give more detailed answers if you are to fulfill the examiner’s expectations.
hire v. จ้างงาน employ We ought to hire a public relations consultant to help improve our image.
impartial adj. เป็นกลาง, ยุติธรรม fair, neutral, objective Managers are supposed to conduct impartial staff
appraisals.
impress v. ทำให้ประทับใจ One candidate in particular impressed us with her knowledge.
incentive n. สิ่งจูงใจ Bonus payments provide an incentive to work harder.
income n. รายได้ salary, earnings, pay If you are on a low income, you may be entitled to free
dental treatment.
application n. ใบสมัครงาน His application showed experience running
warehouses.
manner n. มารยาท, กิริยาท่าทาง He’s got a rather aggressive, confrontational manner.
orientation n. ปฐมนิเทศ introduction This is orientation week for all the new employees.
permit v. อนุญาต allow, authorize The security system will not permit you to enter
without the correct password.
personal adj. ส่วนบุคคล private, individual His resignation was apparently for personal rather than
professional reasons.
policy n. นโยบาย, แผนการ method It was an unpopular policy and caused a number of
conflicts within the party.
benefit n. ผลประโยชน์ profit, advantage The discovery of oil brought many benefits to the town.
salary n. เงินเดือน earnings, income Your salary will be paid on the third week of each month.
reimbursement n. การชำระเงินคืน compensation Expense reimbursement is a method for paying employees back when they spend their own money on business-related expenses.
4. หมวดการจัดซื้อสินค้า (Purchasing)
Vocab ประเภทคำ ความหมาย Synonyms ตัวอย่างประโยค
appliance n. เครื่องใช้ machine, device, tool The company operates retail stores that sell furniture, bedding, appliances and consumer electronics.
alter v. ปรับเปลี่ยน adjust, modify, transform You can alter the color and size of the image using a remote control.
advanced adj. ล้ำสมัย sophisticated, leading, cutting-edge As machines become more advanced, they become more likely to break down.
bargain v. ต่อรอง (ราคา), เจรจา compromise, negotiate, barter Employees stated that they were here  to bargain a new wage increase.
break down v. เสีย, พัง, ไม่ทำงาน Our dishwasher broke down just a month after the guarantee had expired.
compare v. เปรียบเทียบ Instant coffee just doesn’t compare with freshly ground coffee.
convenient adj. สะดวกสบาย handy Our local shop has very convenient opening hours.
cost n. ต้นทุน The supermarket chain announced that it was cutting the cost of all its fresh and frozen meat.
customize v. ปรับตามความต้องการ personalize General Motors will customize Cadillacs for special clients.
defect n. ตำหนิ, ข้อบกพร่อง error, fault, flaw, blemish Our researchers have found some defects in the product that was about to be launched.
discount n. ส่วนลด Use this coupon to earn 15% discount for your first purchase.
distribute v. แจกจ่าย, กระจาย deliver The new product will not be distributed through conventional channels.
envelope n. ซองจดหมาย I’m sorry to tell you that we ran out of envelopes right now.
expiration date n. วันหมดอายุ The April 8th expiration date for the purchase offers remains unchanged.
inclusive adj. ครอบคลุม, รวมทั้งหมด comprehensive The inclusive cost of the car, complete with tax and insurance, is £9,800.
inquiry n. การสอบถาม I’ve been making inquiries about the cost of  the new printing machines.
instruction n. คำสั่ง, คำแนะนำการใช้งาน direction, guidance, information Have you seen the instruction manual for the washing machine?
invoice n. ใบแจ้งราคาสินค้า The manufacturer sent an invoice for the production costs.
manutacturer n. ผู้ผลิต The design company is planning to join up with a shoe manufacturer and create a new range of footwear.
merchandise n. สินค้า, ผลิตภัณฑ์ goods, product, commodity Shoppers complained about poor quality merchandise and high prices.
inventory n. สินค้าคงคลัง The inventory in the warehouse is checked at regular intervals.
quotation n. ใบเสนอราคา Here is the quotation of the product that you have asked for.
satisfactory adj. น่าพอใจ acceptable, satisfying Customers expect satisfactory responses to their demands.
short adj. ขาด lacking The plant is running short on its supply of raw materials.
shrinking n. การหดตัว The most important rule to prevent your T-Shirts from shrinking is to avoid heat.
5. หมวดการเงิน และธุรกรรม (Financing & Banking)
Vocab ประเภทคำ ความหมาย Synonyms ตัวอย่างประโยค
accuracy n. ความถูกต้อง, ความแม่นยำ There have been questions about the accuracy of the report.
allocate v. แบ่ง, จัดสรร assign Funds were allocated for the charity benefit.
analyst n. นักวิเคราะห์ Most financial analysts have been surprised by the persistence of the recession.
affect v. กระทบ, ส่งผล influence The new rates will affect all consumers including businesses.
adviser n. ที่ปรึกษา  consultant, counselor Talk to an independent financial adviser before you invest your money.
auction n. การประมูล They’re holding an auction of jewelery on Thursday.
audit n. การตรวจสอบบัญชี examination An internal audit of financial records will be conducted.
balance n. ยอดคงเหลือ The company’s success is reflected in its healthy bank balance.
bankruptcy n. การล้มละลาย Corporate bankruptcies increased last year.
commit v. สัญญา, ผูกมัด promise The government must commit itself to improving healthcare.
currency n. เงินตรา The bank can supply you with foreign currency.
calculate v. คำนวณ The contractors calculated the cost of rebuilding to be around $2 million.
debt n. หนี้สิน liability They piled up such a huge debt that they soon went bankrupt.
deduct v. หักออก reduce The tax fee will be automatically deducted from your salary.
deficit n. การขาดดุล loss, shortage If government does nothing, deficits expand rapidly.
deposit v. ฝากเงิน There’s a night safe outside the bank, so you can deposit money whenever you wish.
forecast v. คาดการณ์ล่วงหน้า predict Property analysts forecast a fall in house prices.
fraud n. การฉ้อโกง Lee & Park has come up with a new high-tech way to beat credit card fraud.
inflation n. ภาวะเงินเฟ้อ There has been an alarming rise in the rate of inflation.
interest n. ดอกเบี้ย, ผลประโยชน์ You should put the money in a savings account where it will earn interest.
invest v. ลงทุน He’s not certain whether to invest in the property market.
loan n. เงินกู้, สินเชื่อ The loan must be repaid within a specified period.
transaction n. รายการธุรกรรม You can call your bank and perform a transaction using a Touch-Tone phone.
6. หมวดการจัดการ (Management)
Vocab ประเภทคำ ความหมาย Synonyms ตัวอย่างประโยค
accidental adj. โดยบังเอิญ, โดยไม่ได้ตั้งใจ coincidental They believe that miscalculations made on the tax forms were purely accidental.
assessment n. การประเมิน evaluation, appraisal Their methods of assessment produce nonsensical results.
assure v. ทำให้เชื่อมั่น ensure, affirm We can assure you that our new printing machine will be like no other!
acutely adv. อย่างมีไหวพริบ, อย่างแหลมคม keenly, sharply She acutely identified all the main problems.
assemble v. ประกอบ, รวมตัวกัน gather, congregate We assembled in the meeting room after lunch.
committee n. คณะกรรมการ board, cabinet The local council has just set up a committee to study recycling.
conclude v. สรุป, หยุด, จบ finish, complete She concluded the speech by reminding us of our responsibility.
conduct v. จัดการ, ควบคุม direct, manage, operate We are conducting a survey to find out what our customers think of their local bus service.
delegate v. มอบหมายให้ทำแทน assign, empower Authority to make financial decisions has been delegated to a special committee.
discussion n. การสนทนา, การอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น conversation, debate, meeting We will have discussions with employee representatives about possible pay raises.
drastically adv. อย่างรวดเร็ว, อย่างฮวบฮาบ greatly, intensely, remarkably The professional climate has changed drastically for women engineers over the past decade.
expand v. ขยาย, เพิ่มมากขึ้น extend, broaden, widen They expanded their retail operations during the 1980.
figure out v. คำนวณ, แก้ปัญหา consider, evaluate, resolve, solve If they know the cause of the problem, they might be able to figure out how to prevent it from happening again.
generate v. ผลิต, ก่อให้เกิด produce, create, cause The company has planned to generate more profits in the next year.
implement v. เริ่มนำไปใช้ start, achieve, carry out, enforce The changes to the national health system will be implemented next year.
institute n. สถาบัน, องค์กร The work was carried out by the Silsoe Research Institute in London.
interfere v. ก้าวก่าย, รบกวน meddle, intervene, intrude The government warned its neighbours not to interfere in its internal affairs.
lengthy adj. ยาวมาก, ยืดยาว extended Many airline passengers face lengthy delays because of the strike.
minimize v. ทำให้ลดลง decrease, lessen, reduce The rail company is bringing in more trains in an effort to minimize problems to travellers.
priority n. ลำดับความสำคัญ The management did not seem to consider office safety to be a priority.
7. หมวดการท่องเที่ยว และบันเทิง (Traveling & Entertainment)
Vocab ประเภทคำ ความหมาย Synonyms ตัวอย่างประโยค
aisle n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง passageway Would you like a window seat or an aisle seat?
amateur n. มือสมัครเล่น beginner He was an amateur singer until the age of 40, when he turned professional.
announcement n. ประกาศ broadcast The president made an unexpected announcement this morning.
apologize v. ขอโทษ Trains may be subject to delay on the northern line – we apologize for any inconvenience caused.
apology n. คำขอโทษ She complained to the company and they sent her a written apology.
applaud v. ปรบมือ She was applauded for a full five minutes after her speech.
arrival n. การมาถึง The train’s approximate time of arrival is 10.30.
arrive v. มาถึง reach, show up, land She’s not a very organized person and she always arrives late at meetings.
audience n. ผู้ชม crowd, spectators The television company has lost a large part of its audience since it changed its programming.
auditorium n. หอประชุม No smoking in the auditorium.
baggage n. สัมภาระ luggage, belongings, suitcases No one is allowed on the plane unless their baggage has been thoroughly checked.
beverage n. เครื่องดื่ม drinks Hot beverages will be served in 15 minutes.
board v. ขึ้น (ยานพาหนะ) catch, get on, enter The platform was crammed with people trying to board the train.
cancellation n. การยกเลิก The hotel is fully booked, but we will let you know if there are any cancellations.
commuter n. ผู้สัญจรไปมา If a strike does take place, commuters in the Northeast would be severely affected.
complaint n. ข้อร้องเรียน We’ve received a complaint from one of our listeners about offensive language.
complimentary adj. ให้ฟรี, ไม่เสียค่าใช้จ่าย free, free of charge, on the house The special package includes two complimentary meals.
departure n. การออกเดินทาง, ขาออก Please hand in your keys at reception on your departure from the hotel.
destination n. จุดหมายปลายทาง It’s the good weather that makes Spain such a popular tourist destination.
itinerary n. กำหนดการเดินทาง schedule The tour operator will arrange transport and plan your itinerary.

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม

☎ 091-8534974 / Line ID : guruenglish2      

Read more

TOP 100 IELTS VOCABULARY

      IELTS (ไอเอลหรือไอเอลส์) International English Language Testing System เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้งด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน โดยได้รับการยอมรับจากทั้งองค์กรต่างๆ+สถานศึกษาในประเทศอังกฤษ, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อเมริกา, แคนาดา,สิงค์โปร์, ญี่ปุ่น และหลายๆประเทศทั่วโลก

คะแนนจะอยู่ที่ 0-9 โดยที่องค์กรหรือสถาบันที่ต้องการผลสอบจะเป็นผู้ระบุความต้องการคะแนนเอง

 

     IELTS เป็นเพียงการทดสอบอย่างเดียวที่ได้รับการยอมรับผลสอบจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลายๆประเทศทั่วโลก

 

     การสอบ IELTS แบ่งเป็น 2 ประเภท

     1.IELTS  เชิงวิชาการ

     2.IELTS  เชิงฝึกอบรมทั่วไป

     IELTS เชิงวิชาการ:

     – ใช้สำหรับการเข้าศึกษาต่อในป.ตรี หรือ ป.โท

     – เพื่อเข้าร่วมองค์กรหรือการลงทะเบียนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารพูดคุย

     IELTS เชิงฝึกอบรมทั่วไป

     – เพื่อการทำงานหรืออบรมในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารพูดคุย

     – ยื่นตรวจคนเข้าเมือง

     – เพื่อการศึกษาในระดับที่ต่ำกว่าปริญญา

 

     การสอบ IELTS for UKVI คือข้อสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการอนุมัติจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ผลสอบ IELTS จะใช้สำหรับสมัครวีซ่า การสอบ IELTS for UKVI  จะต้องสอบกับสนามสอบสอบที่ผ่านการรับรองจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร(UKVI) เท่านั้น

 

     รูปแบบการสอบ: ของ IELTS และ IELTS for UKVI เหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่การสอบ IELTS for UKVI จะมีการอัดวิดีโอและกล้องวงจรปิดในระหว่างสอบ

 

     IELTS: เป็นการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ แบ่งเป็น

     – การพูดภาษาอังกฤษ ใช้เวลาในการสอบ 11 – 14 นาที

     – การฟังภาษาอังกฤษ ใช้เวลาในการสอบ 40 นาที โดย 30 นาทีบันทึกการฟัง / 10 นาที แปลคำ OMR

     – การอ่านภาษาอังกฤษ 60 นาที

     – การเขียนภาษาอังกฤษ 60 นาที

 

     ช่วงคะแนน: 0.0 – 9.0

 

     อายุคะแนน IELTS: 2 ปี

 

     ค่าสอบ IELTS:

     ค่าสอบ IELTS on Computer = 7,500 บาท

     ค่าสอบ IELTS Regular = 6,900 บาท

     ค่าสอบ IELTS for UKVI = 8,100 – 9,860 (ราคาศูนย์สอบแต่ละแห่งไม่เท่ากัน)

     ค่าสอบ IELTS life skill = 6,200 – 7,395 บาท (ราคาศูนย์สอบแต่ละแห่งไม่เท่ากัน)

 

     ขั้นตอนการสอบ IELTS:  ผู้สอบจะต้องถูกสอบ การฟัง การอ่านและการเขียนในวันเดียวกันทั้งหมดโดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนการพูดผู้สอบสามารถสอบในวันเดียวกันช่วงบ่ายหรือเลือกสอบในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ในสัปดาห์เดียวกันก็ได้

 

     สมัครสอบได้ที่ : IDP(053-217552 เชียงใหม่, 02-6383111 กรุงเทพ)

                                   Guru English School (052-000681 เชียงใหม่, 02-1031447)

                                   Cambridge Assessment English ( 02-2041453)

                                   British(053-262645)

 

ระยะเวลาในการรอผลสอบ IELTS:

                                   มารับผลสอบที่ศูนย์สอบ: ใช้เวลาประมาณ 15 วัน ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาด้วย

                                   ทางไปรษณีย์: ใช้เวลาประมาณ 7 วัน

                                   ออนไลน์: เช็คผลสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://results.ieltsessentials.com/ หลังการสอบประมาณ 15 วัน

 

ตารางสอบ IELTS 2020

 

รวม 100 คำศัพท์ IELTS (TOP 100 IELTS VOCABULARY)

A

Aberration – a state or condition markedly different from the norm

Abhor – find repugnant

Acquiesce – to agree or express agreement

Alacrity – liveliness and eagerness

Amiable – diffusing warmth and friendliness

Appease – make peace with

Arcane – requiring secret or mysterious knowledge

Avarice – reprehensible acquisitiveness; insatiable desire for wealth

B

Brazen – unrestrained by convention or propriety

Brusque – marked by rude or peremptory shortness

C

Cajole – influence or urge by gentle urging, caressing, or flattering

Callous – emotionally hardened

Candor – the quality of being honest and straightforward

Chide – censure severely or angrily

Circumspect – heedful of potential consequences

Clandestine – conducted with or marked by hidden aims or methods

Coerce – to cause to do through pressure or necessity

Coherent – marked by an orderly and consistent relation of parts

Complacency – the feeling you have when you are satisfied with yourself

Confidant – someone to whom private matters are told

Connive – form intrigues (for) in an underhand manner

Cumulative – increasing by successive addition

D

Debase – make impure by adding a foreign or inferior substance

Decry – express strong disapproval of

Deferential – showing courteous regard for people’s feelings

Demure – affectedly shy especially in a playful or provocative way

Deride – treat or speak of with contempt

Despot – a cruel and oppressive dictator

Diligent – quietly and steadily persevering in detail or exactness

E

Elated – exultantly proud and joyful; in high spirits

Eloquent – expressing yourself readily, clearly, effectively

Embezzle – appropriate fraudulently to one’s own use

Empathy – understanding and entering into another’s feelings

Enmity – a state of deep-seated ill-will

Erudite – having or showing profound knowledge

Extol – praise, glorify, or honor

F

Fabricate – put together out of artificial or natural components

Feral – wild and menacing

Flabbergasted – as if struck dumb with astonishment and surprise

Forsake – leave someone who needs or counts on you; leave in the lurch

Fractious – easily irritated or annoyed

Furtive – secret and sly or sordid

G

Gluttony – habitual eating to excess

Gratuitous – unnecessary and unwarranted

H

Haughty – having or showing arrogant superiority

Hypocrisy – pretending to have qualities or beliefs that you do not have

I

Impeccable – without fault or error

Impertinent – improperly forward or bold

Implacable – incapable of being appeased or pacified

Impudent – improperly forward or bold

Incisive – demonstrating ability to recognize or draw fine distinctions

Indolent – disinclined to work or exertion

Inept – generally incompetent and ineffectual

Infamy – a state of extreme dishonor

Inhibit – limit the range or extent of

Innate – present at birth but not necessarily hereditary

Insatiable – impossible to satisfy

Insular – relating to or characteristic of or situated on an island

Intrepid – invulnerable to fear or intimidation

Inveterate – habitual

J

Jubilant – full of high-spirited delight

K

Knell – the sound of a bell rung slowly to announce a death

L

Lithe – moving and bending with ease

Lurid – glaringly vivid and graphic; marked by sensationalism

M

Maverick – someone who exhibits independence in thought and action

Meticulous – marked by precise accordance with details

Modicum – a small or moderate or token amount

Morose – showing a brooding ill humor

Myriad – a large indefinite number

N

Nadir – the lowest point of anything

Nominal – relating to or constituting or bearing or giving a name

Novice – someone new to a field or activity

Nuance – a subtle difference in meaning or opinion or attitude

O

Oblivious – lacking conscious awareness of

Obsequious – attempting to win favor from influential people by flattery

Obtuse – of an angle, between 90 and 180 degrees

P

Panacea – the goddess of healing

Parody – a composition that imitates or misrepresents a style

Penchant – a strong liking

Perusal – reading carefully with intent to remember

Plethora – extreme excess

Predilection – a predisposition in favor of something

Q

Quaint – attractively old-fashioned

R

Rash – imprudently incurring risk

Refurbish – make brighter and prettier

Repudiate – refuse to acknowledge, ratify, or recognize as valid

Rife – excessively abundant

S

Salient – having a quality that thrusts itself into attention

Serendipity – good luck in making unexpected and fortunate discoveries

Staid – characterized by dignity and propriety

Superfluous – more than is needed, desired, or required

Sycophant – a person who tries to please someone to gain an advantage

T

Taciturn – habitually reserved and uncommunicative

Truculent – defiantly aggressive

U

Umbrage – a feeling of anger caused by being offended

V

Venerable – profoundly honored

Vex – disturb, especially by minor irritations

Vociferous – conspicuously and offensively loud

W

Wanton – a lewd or lascivious person

Z

Zenith – the point above the observer directly opposite the nadir

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม

☎ 091-8534974 / Line ID : guruenglish2      

 

ระดับคะแนนไอเอลส์

ผลคะแนนแบ่งออกเป็น 9 ระดับ

ระดับ 9 (มีความสามารถในการใช้ภาษาดีเลิศ) สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสม ถูกต้องแม่นยำ และมีเข้าใจในภาษาดีเยี่ยม

ระดับ 8 (มีความสามารถในการใช้ภาษาดีมาก) สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว แต่อาจมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมบ้างบางครั้งคราวในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมีเหตุผลได้ดี

ระดับ 7 (มีความสามารถในการใช้ภาษาดี) สามารถใช้ภาษาได้ดีแต่ยังมีความผิดพลาดและเข้าใจผิดในบางโอกาส แต่โดยทั่วไปสามารถใช้ภาษาในลักษณะที่ซับซ้อนได้ดีและเข้าใจในการให้เหตุผลได้ดี

ระดับ 6 (มีความสามารถในระดับใช้งานได้) มีความสามรถในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมในการใช้ภาษาบ้าง แต่ก็สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาที่ซับซ้อนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่คุ้นเคย

ระดับ 5 (สามารถใช้ภาษาในระดับปานกลาง) มีความสามารถในการใช้ภาษาได้บางส่วนและเข้าใจความหมายกว้างในสถานการณ์ส่วนใหญ่ แต่ยังมีข้อผิดพลาดบ่อยๆแต่ก็สามารถสื่อสารในระดับพื้นฐานในเรื่องที่ตนถนัดได้ดี

ระดับ 4 (มีความสามารถในการสื่อสารจำกัด) มีความสามารถในการสื่อสารจำกัดเฉพาะเรื่องที่ตนเองคุ้นเคย มีปัญหาในการสื่อสาร การเข้าใจและการแสดงออกทางความคิด และไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้

ระดับ 3 (มีความสามารถในการใช้ภาษาที่จำกัดมาก) รู้และเข้าใจความหมายกว้างๆในสถานการณ์ที่คุ้นเคยและมีการหยุดชะงักในการสื่อสารบ่อย

ระดับ 2 (ไม่สามารถสื่อสารคำศัพท์ขั้นพื้นฐานได้) ไม่สามารถสื่อสารเป็นเรื่องราวได้ พูดได้เป็นคำๆเฉพาะคำคัพท์สั้นๆที่คุ้นเคยเท่านั้น มีปัญหาในการทำความเข้าใจภาษาพูดและภาษาเขียน

ระดับ 1 (ใช้ภาษาไม่ได้เลย) ไม่สามารถใช้ภาษาได้นอกจากคำศัพท์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

( ข้อมูล : วิกิพีเดีย )

Read more

เรียนภาษาอังกฤษฟรี จนพูดได้เหมือนฝรั่ง

การเรียนภาษาอังกฤษ จนพูดได้ มักจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูง เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการเรียน เพื่อให้พูดภาษาอังกฤษจนคล่องเหมือนฝรั่ง ฟังภาษาอังกฤษเข้าใจ อ่านภาษาอังกฤษออก และเขียนภาษาอังกฤษได้ นักเรียนหลายๆคนต้องใช้เวลาเป็นปีๆ เสียค่าใช้จ่ายเป็นหลักแสน หลักล้าน

มี 5 วิธี เรียนภาษาอังกฤษ แบบฟรีๆ ที่ได้ผล ?% มาแนะนำ

1. เข้าร่วมกิจกรรมที่มีฝรั่งหรือชาวต่างชาติ การคุย สนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในขณะที่ร่วมกิจกรรมเป็นการเรียนภาษาอังกฤษกิจกรรมที่ดีและได้ผลมากที่สุด กิจกรรมควรร่วมทำกับฝรั่ง เช่น ออกกำลังกาย, นัดดื่มกาแฟ, ท่องเที่ยว โดยกิจกรรมแต่ละประเภท ก็มีเรื่องคุยหรือศัพท์ใช้ในการพูดภาษาอังกฤษ ที่เรียกแตกต่างกัน การทำอาหารก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษในการทำอาหารแต่ละชนิด แตกต่างกันไป ยิ่งทำมาก ยิ่งทำบ่อยยิ่งรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มาก เพราะฉะนั้นหาทางอยู่ใกล้ฝรั่งหรือชาวต่างชาติให้มากที่สุด คบเป็นเพื่อนได้ยิ่งดีมาก เพราะจะทำให้ได้เรียนรู้ วิธีคิดเป็นภาษาอังกฤษ และพูดภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องทั้งสำเนียงและสำนวนภาษาอังกฤษ

 

 

2. ฝึกการแชท กับฝรั่ง ข้อนี้ควรระวัง ควรฝึกแชทกับครูฝรั่งผู้สอน เพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้โลกโซเชี่ยลในปัจจุบันมีพวกมิจฉาชีพมากมายที่ปลอมตัวเป็นชาวต่างชาติโดยใช้ภาพโปรไฟล์ปลอม มาหลอกแชทเพื่อให้โอนเงินให้ การแชทกับชาวต่างชาติเป็นการฝึกฝนภาษาอังกฤษที่ดีมากที่สุดเพราะได้เรียนรู้ทั้ง การพูดภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาอังกฤษ และ การเขียนภาษาอังกฤษ แต่ควรเลือกชาวต่างชาติที่จะแชทด้วย การแชทตอบโต้ภาษาอังกฤษกับครูฝรั่งผู้สอน ได้ทั้งความปลอดภัยและยังเรียนรู้ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ แกรมม่าที่ถูกต้องอีกด้วย

 

 

3. ดูหนังฝรั่งทุกคืน โดยมี Subtitled เป็นภาษาอังกฤษ วิธีนี้จะเป็นการเรียนรู้ ฝึกฝน การอ่านภาษาอังกฤษและการฟังภาษาอังกฤษ ไปพร้อมๆกัน เพียงแต่จะต้องทำสม่ำเสมอทุกคืน และควรจะดูหนังเรื่องเดิมๆซ้ำๆ จนกว่าจะจำบทพูดได้หมด จึงจะเปลี่ยนไปดูเรื่องอื่น สิ่งสำคัญในการเลือกดูวีดีโอคือ หนังที่ดูควรเป็นเรื่องราวในปัจจุบัน เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้วิธี พูดภาษาอังกฤษในครอบครัว การเรียนภาษาอังกฤษ วิธีนี้ได้ผลชัดเจนกับคนที่ต้องการ เรียนพูดภาษาอังกฤษ ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ วัยทำงาน ในการดูหนังฝรั่งซ้ำๆทำให้จำประโยคพูดภาษาอังกฤษ ในแต่ละสถานการณ์ เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกัน ก็จะทำให้พูดประโยคนั้นๆออกมา โดยที่จะไม่คิดเป็นภาษาไทยและแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 

 

4. ฟังกลอนภาษาอังกฤษ ก่อนนอน การฟังกลอนภาษาอังกฤษก่อนนอนซ้ำๆกันทุกคืนเป็นการฝึกทักษะการฟัง การที่เราเกิดในประเทศไทย ถูกเลี้ยงดูโดยคนไทย เติบโตในสภาพแวดล้อมไทย..เสียงที่คุ้นหู จะเป็นเสียงภาษาไทยเท่านั้น เพราะฉะนั้นหลายคนจะมีปัญหาในการฟัง เมื่อฝรั่งพูดจะไม่ได้ยิน หรือไม่เข้าใจเขา…การฟังกลอนฝรั่งก่อนนอน มีข้อสำคัญคือ เป็นวิธีฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด หากแต่ต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกคืน เป็น 1-2 ปี และต้องฟังหลากหลายกลอนภาษาอังกฤษซ้ำๆไม่ใช่กลอนเดียว

 

 

5. ฝึกร้องเพลงภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับตัวเองที่ได้ผลชัดเจน ทั้งการฝึกออกเสียง ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในเพลง ซึ่งเหมาะกับคนที่กำลังมีความรัก หรือแม้กระทั่งคนที่กำลังอกหัก เพลงฝรั่งที่นิยมนำมาใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษ มักจะเป็นเพลงช้า หรือ เพลงคันทรีอเมริกัน การฝึกร้องเพลง เป็นการฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกัน

 

Read more
20 สำนวนภาษาอังกฤษที่ฝรั่งชอบใช้ในชีวิตประจำวัน

20 สำนวนภาษาอังกฤษที่ฝรั่งชอบใช้ในชีวิตประจำวัน

20 สำนวนภาษาอังกฤษที่ฝรั่งชอบใช้ในชีวิตประจำวัน

 

เป็นที่รู้กันว่าภาษาไทยเรานั้นมีสำนวนไทยต่างๆมากมายที่เราเคยได้ยินจนคุ้นหูบ้าง  เช่นเดียวกัน ภาษาอังกฤษก็มีสำนวนต่างๆทีใช้กันในชีวิตประจำวัน  บางสำนวนก็มีความหมายตรงกันกับภาษาไทย ต่อไปนี้เป็นสำนวนและวลีภาษาอังกฤษทั่วไป  15 สำนวนที่จะช่วยเพิ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษของคุณและเป็นวิธีเรียนภาษาอังกฤษอีกแบบที่ทำให้คุณพูดเหมือนเจ้าของภาษาได้ภายในพริบตา

 

 1. The best of both worlds – หมายความว่าคุณสามารถเพลิดเพลินกับสองสิ่งที่แตกต่างได้ในเวลาเดียวกัน
  “By working part-time and looking after her kids two days a week she managed to get the best of both worlds.”

 

 1. Speak of the devil –หมายความว่าคนที่คุณเพิ่งพูดถึงปรากฏตัวขึ้นในขณะนั้น
  “Hi Tom, speak of the devil, I was just telling Sara about your new car.”

 

 1. See eye to eye – หมายถึงการตกลงกับใครบางคนได้
  “They finally saw eye to eye on the business deal.”

 

 1. ‘Once in a blue moon’– an event that happens infrequently.
  “I only go to the cinema once in a blue moon.”

 

 1. When pigs fly –บางสิ่งบางอย่างที่จะไม่เกิดขึ้น
  “When pigs fly she’ll tidy up her room.”

 

 1. To cost an arm and a leg – บางสิ่งบางอย่างที่มีราคาแพงมาก
  “Fuel these days costs and arm and a leg.”

 

 1. A piece of cake – บางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องง่ายมาก
  “The English test was a piece of cake.”

 

 1. Let the cat out of the bag– บังเอิญเปิดเผยความลับ
  “I let the cat out of the bag about their wedding plans.”

 

 1. To feel under the weather– รู้สึกไม่ค่อยดี
  “I’m really feeling under the weather today; I have a terrible cold.”

 

 1. To kill two birds with one stone– แก้ปัญหาสองอย่างในครั้งเดียว
  “By taking my dad on holiday, I killed two birds with one stone. I got to go away but also spend time with him.”

 

 1. To cut corners– ทำงานได้ไม่ดีหรือทำแบบชุ่ยๆ
  “They really cut corners when they built this bathroom; the shower is leaking.”

 

 1. To add insult to injury– ทำให้สถานการณ์แย่ลง
  “To add insult to injury the car drove off without stopping after knocking me off my bike.”

 

 1. You can’t judge a book by its cover– เราไม่สามารถตัดสินคนจากภายนอก
  “I thought this no-brand bread would be horrible; turns out you can’t judge a book by its cover.”

 

 1. Break a leg –หมายถึง โชคดี (มักพูดกับนักแสดงก่อนที่จะขึ้นไปแสดงบนเวที)
  “Break a leg Sam, I’m sure your performance will be great.”

 

 1. To hit the nail on the head –เพื่ออธิบายถึงสิ่งที่เป็นสาเหตุของสถานการณ์หรือปัญหา
  “He hit the nail on the head when he said this company needs more HR support.”

 

 1. Play it by ear – หมายความว่าแทนที่จะยึดติดกับแผนที่กำหนดไว้กลับเปลี่ยนแผนไปตามสถานการณ์
  “What time shall we go shopping?”  “Let’s see how the weather looks and play it by ear.”

 

 1. Raining cats and dogs – ชาวอังกฤษชอบใช้กับสภาพอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ฝนตกหนักมาก
  “Listen to that rain!” “It’s raining cats and dogs!”

 

 1. Can’t do something to save my life – ใช้ออกตัวว่าคุณไม่คุ้นเคยหรือเก่งในเรื่องนั้นๆ  โดยปกติจะใช้ในลักษณะปฏิเสธที่จะรับงาน
  “Don’t pick me – I can’t draw to save my life.”

 

 1. Turn a blind eye – หมายถึงการแกล้งทำเป็นไม่ได้สังเกตเห็น
  “She took one of the cookies, but I turned a blind eye.”

 

 1. Fat chance – อ้างถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อ  แปลกและตรงกันข้ามกับสิ่งที่คาดหวังไว้
  “We might win the Lottery.” “Fat chance.”
Read more
Top 50 Slang Phrases ที่เราควรรู้ก่อนไป USA

Top 50 Slang Phrases ที่เราควรรู้ก่อนไป USA

 

เพียงเพราะภาษาอังกฤษแบบอเมริกันถูกใช้ไปทั่วโลกไม่ได้หมายความว่าผู้พูดภาษาอังกฤษสำเนียงอื่นๆจะสามารถเข้าใจคำแสลงและคำศัพท์เฉพาะท้องถิ่นของกันและกันได้ ผู้พูดภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและผู้พูดภาษาอังกฤษชาวอังกฤษล้วนมีการใช้ภาษาที่มีความสับสนและน่าขันต่อกันและกัน เฉพาะสำเนียงเพียงอย่างเดียวบางครั้งอาจเพียงพอที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคทางภาษาได้ แม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าในอเมริกานั้นการใช้สำเนียงอังกฤษอาจจะฟังดูเซ็กซี่หรือตลกนั้นขึ้นอยู่กับบุคลิกของคนที่พูดด้วย

การศึกษาคำแสลงภาษาอังกฤษจึงมีประโยชน์มากต่อน้องๆที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีเป้าหมายในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ด้านล่างนี้เป็นรายการคำศัพท์และวลีที่ใช้กันทั่วไปของชาวอเมริกันที่คนใช้ภาษาอังกฤษในสหราชอาณาจักร อาจปวดหัวถึงขั้นกุมขมับกันเลยทีเดียว

Bail   การที่มีคนยกเลิกนัดอย่างกะทันหัน
Feeling blue; have the blues   รู้สึกหดหู่หรือเศร้า
A buck   คำแสลงสำหรับเรียกเงินอเมริกัน
By the skin of (my/your/his/her) teeth   ขี้ฝุ่น (พูดถึงอะไรที่น้อยมากๆ)
Creep   ใช้สำหรับเรียกคนแปลกๆหรือน่ากลัว
Couch Potato   คนขี้เกียจที่ใช้เวลาอยู่แต่กับโซฟา
Cram   การติวเข้มก่อนสอบหลังจากที่ละเลยการเรียนมาตลอด
Crash   การที่หลับไปอย่างหมดแรงหรือการปรากฏตัวอย่างไม่คาดคิด
Down to earth   คนที่ไม่เสแสร้งและทำตัวติดดิน
Drive up the wall   หงุดหงิด
For Real   จริงๆ
Going Dutch   การที่คนสองคนไปออกเดตแล้วจ่ายเฉพาะอาหารที่ตัวเองกิน
The cold shoulder   อาการที่ละเลยหรือไม่ให้ความสนใจ
Give a ring   โทรหา
Hyped   ใช้เรียกสิ่งที่ฮิตในช่วงนั้นๆ
Hang out   ออกไปเที่ยว
Jack up   การที่ราคาของสิ่งของขึ้นราคาอย่างรวดเร็ว
Knock   การพูดเชิงลบหรือพูดไม่ดี
Lighten up   อาการที่สงบขึ้นและจริงจังมากขึ้น
Pass the buck   การโยนความรับผิดชอบไปให้คนอื่น
Piece of cake   เรื่องกล้วยๆ
Pig out   กินเยอะ
Screw up   การทำผิดพลาด ทำพัง
Sweet   ดี
Tight   สนิทกัน
Trash   ทิ้งใว้ (อย่างขยะ)
Uptight   อุดอู้ หงุดหงิด รู้สึกไม่ผ่อนคลาย
Wrap (something) up   การทำบางอบ่างให้เสร็จ
Zonked   เหนื่อยจนหมดแรง
Awesome   เจ๋งมาก
Cool   เจ๋ง
To be beat   เอาชนะได้
To Chill Out   การพักผ่อนหย่อนใจ
Wheels   การพูดถึงรถ
To be amped   ตื่นเต้น
Babe   หมายถึงผู้หญิงที่ร้อนแรงและมีเเสน่ห์มากๆ
Busted   ถูกจับ
To have a crush (on somebody)   แอบชอบ
To dump somebody   ทิ้ง (ส่วนมากใช้กับแฟน)
Ex   แฟนเก่า
Geek   ใช้พูดถึงเด็กเรียนหรือคนที่ใช้เวลาอยู่แต่หน้าคอมพิวเตอร์
To be hooked on something   ติด(เบ็ด) ส่วนมากใช้เมื่อจีบใครสักคนติด
Looker   คนที่หน้าตาดี
Sick   เจ๋งสุดๆ (มักใช้ในหมู่วัยรุ่น)
Epic Fail   พัง หรือ ล้มเหลวหนักมาก
To be ripped   ส่วนมากหมายถึงผู้ชายที่เล่นกล้ามหรือกล้ามใหญ่
Dunno   การพูด Don’t know แบบเร็ว ส่วนมากใช้กับคนรุ่นเดียวกันหรืออ่อนกว่า
Loser   ขี้แพ้
Rip off   ขูดเลือดขูดเนื้อ (ราคาสิ่งของ)
Wicked!   เจ๋งสุุดๆ

เห็นมั้ยคะว่า คำบางคำพวกนี้ที่มีความหมายปกติตามพจนาณุกรม ก็อาจมีความหมายเปลี่ยนไปพอมาใช้ในรูปแบบของคำแสลง เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ ภาษาไทยของเราก็มีคำแสลงที่วัยรุ่นชอบใช้เหมือนกันค่ะ ตามลิ้งค์นี้ไปกันเลย! (more…)

Read more
7 สำเนียงเสียงภาษาอังกฤษที่ต้องเจอ

7 สำเนียงเสียงภาษาอังกฤษที่ต้องเจอ

 • จะดีมากเลยใช่ไหม? หากทุกคนพูดภาษาอังกฤษแล้วได้สำเนียงเสียงเหมือนกับ Siri ของ iPhone
 • เป็นที่โชคร้ายของเราเหล่านักเรียนภาษาอังกฤษ โดยว่าด้วยเรื่องของเอกลักษณ์ในการพูดของแต่ละประเทศที่มีนับร้อยๆแบบ ไม่ว่าะเป็นสำเนียง, คำสแลง และการออกเสียงที่คุณได้ยินอาจจะยากต่อการเข้าใจ แต่ไม่ใช่เรื่องร้ายทั้งหมดหรอก ว่าไหม? การเรียนรู้เรื่องความแตกต่างการออกเสียงเหล่านี้ก็สามารกเป็นเรื่องตื่นเต้นได้ ในโพสนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับสำเนียงภาษาอังกฤษ 7 แบบที่คุณอาจจะมีโอกาสได้เจอ

North American English กับ British English

“North American English” สำเนียงนี่จะเจอกับอาศัยอยู่ที่ สหรัฐเมริกา และ แคนาดา ส่วน “ฺBritish” จะเจอกับคนที่อาศัยอยู่ที่ สหราชอาณาจักร และสำเนียงที่ถูกใช้ในการเรียน การสอน หรือแม้แต่ในนการสอบเอง แน่นอนว่าสำเนียงพวกนี้มักอยู่นที่ที่เป็นกำเนิดภาษา อย่างเช่น North American English ก็จะมีพูดใน สหรัฐเมริกา แต่อย่างไรก็ตามเราในฐานะผู้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเราๆก็ต้องทำความรู้จักมันเอาไว้เพื่อเป็นพื้นฐานของเราเอง

การสะกดที่แตกต่างกัน

เมื่อพูดถึงการสะกดคำ มีคำมากมายที่ American กับ British จะสะกดไม่เหมือนกัน แม้ว่าใน แคนาดา จะใช้ American แต่โดยทั่วไปแล้วจะใช้การสะกดแบบ British

 • คำที่พบมากที่สุดจะเป็นคำที่ลงท้ายด้วย -or(American),-our(British)

color(American)——-colour(British)
honor(American)——-honour(British)

 • บางคำมีการออกเสียงเหมือนกันระหว่าง American กับ British แต่สะกดต่างกัน

(American)Your money goes into a checking account. (British)Your money goes into a chequing account.
(American)The street have a curb. (British)The street have a kerb.
(American)A car has four tires. (British)A car has four tyres.

การออกเสียงที่แตกต่างกัน

เวลาที่คนพูดถึง British มักจะนึกถึงเรื่อง Recived Pronunciation (RP) คือสำเนียงเสียงมาตรฐานการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสำเนียงของชนชั้นสูงผู้ดีอังกฤษ และเป็นสำเนียงที่ใช้ในสถานีวิทยุ BBC ของอังกฤษอีกด้วย

และนี่คือข้อแตกต่างระหว่างการออกเสียงแบบ RP และ American

 • ใน RP ตัวอักษร “r” เป็นตัวที่ออกเสียงเบามากๆ เมื่อถูกวางไว้ในตำแหน่งท้ายๆของคำ ตัวอย่างเช่น สำเนียง British คุณแทบจะไม่ต้องออกเสียงตัว “r” ในคำว่า “Pork” เลย
 • ใน RP ตัวอักษร “t” จะออกเสียงอย่างชัดเจน เมื่อปรากฏอยู่ในช่วงตรงกลางของบางคำ แต่สำเนียง American จะออกเสียงคล้ายๆตัว “d” ตัวอย่างเช่น สำเนียง British จะออกเสียงคำว่า “water” อย่างชัดเจน แต่สำหรับ American จะออกเสียงกล้เคียงกับ “wah-der”
 • RP จะเน้นเสียงต่างที่กันกับ American (เราจะทำตัวหนาสำหรับตัวที่เน้นเสียงเพื่อให้คุณเห็นความแตกต่าง)

garage(American)——-garage(British)
address(American)——-addess(British)

Scottish English

ลองดูหนังเรื่อง “300” ที่แสดงโดย Gerard Butler เขาออกเสียงภาษาอังกฤษสำเนียง Scottish และเทียบกับสำเนียง Scottish Glaswegian คุณจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน คนที่พูดสำเนียง Scottish มักจะชอบคำเฉพาะของ สก็อตแลนด์ นั้นเป็นเหตุผลที่แม้แต่เจ้าของภาษาเองก็ยังต้องเจอ

มาดูบางคำที่คุณจะเจอในสก็อตแลนด์เท่านั้น

 • Braw(Great/awesome/fantastic)-สุดยอด, ยอดเยี่ยม
 • Tidy(A positive description similar to beautiful/stunning/lovely)-สวยงาม, น่ารัก
 • Balloon(Someone annoying or dim-witted)-คนที่ทำตัวน่ารำคาญ
 • Bucket(Trash can)-ถังขยะ

Irish English

ภาษาอังกฤษสำเนียงของชาว ไอร์แลนด์ หนึ่งสิ่งที่เป็นที่รู้กันดีในภาษาอังกฤษสำเนียงของชาวไอร์แลนด์คือเสียง “th” จะออกเสียงเป็น “t” หรือ “d”

มาดูบางคำที่คุณจะเจอในสก็อตแลนด์เท่านั้น

 • Shebeen(Bart/Pub)-บาร์, ผับ
 • Craic(Crack)-จริงๆหมายถึง แตก, หัก แต่ถ้ามีคนใช้ถามว่า “What’s the craic?” นั้นหมายถึงเขาถามเราว่า “How are you?”
 • Gob(Mouth)-ปาก
 • Eejit(Idiot)-คนโง่, คนบ้า

Australian English

สำเนียง Australian เป็นอีกสำเนียงที่เป็นที่นิยมสำหรับคนจากประเทศใกล้เคียงอย่าง จีน เกาหลี ที่มาเรียนภาษาอังกฤษที่นี้ โดยเฉพาะคำสแลงของ Australian เป็นเอกลัษณ์อย่างมาก

มาดูบางคำที่คุณจะเจอในสก็อตแลนด์เท่านั้น

 • Bogan(Someone unsophisticated)-คนตรงไปตรงมา
 • Mozzie(A mosquito)-ยุง
 • Whinge(To whine)-พร่ำบ่น
 • Servo(A gas station)-ปั้มน้ำมัน

New Zealand English

รู้จักกันในชื่อสำเนียง Kiwi สำเนียงภาษาอังกฤษของ New Zealand เป็นสำเนียงอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับอีกสำเนียงหนึ่ง แม้ว่าจะแตกต่างกับสำเนียง British แต่นักเรียนที่ใช้ RP ก็ไม่ได้มีปัญหากับสำเนียง Kiwi เลย

มาดูบางคำที่คุณจะเจอในสก็อตแลนด์เท่านั้น

 • Bogan(Someone unsophisticated)-คนตรงไปตรงมา
 • Mozzie(A mosquito)-จริงๆหมายถึง แตก, หัก แต่ถ้ามีคนใช้ถามว่า “What’s the craic?” นั้นหมายถึงเขาถามเราว่า “How are you?”
 • Whinge(To whine)-พ่ำบ่น
 • Servo(A gas station)-ปั้มน้ำมัน

Singlish

ภาษาอังกฤษเป็น 1 ใน 4 ภาษาทางการของประเทศสิงคโปร์ และใช้กันทั่วไปทั้งธุรกิจภายนประเทศ และระหว่างประเทศ สิ่งที่ทำให้ภาษาอังกฤษของประเทศสิงคโปร์ถูกเรียกว่า Singlish เพราะว่ามันได้รับผลกระทบมาจากภาษาและสำเนียงท้องถิ่นภายในประเทศ สำหรับคนที่มาจากต่างประเทศ เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจสำเนียง Singlish เพราะหลายๆคำ หลายๆสำนวนของ Singlish มาจากภาษาอื่น

มาดูบางคำที่คุณจะเจอในสก็อตแลนด์เท่านั้น

 • Lah/la(A filler word used for emphasis that can have alot of different meanings, depending on the context)-เป็นคำที่ใช้เน้นความสำคัญ ความหมายขึ้นอยู่กับบริบท
 • Lapak(To walk around aimlessly)-เดินไปรอบ ๆ อย่างไร้จุดหมาย
 • Heck it(Used when you don’t care about something)-ใช้เมื่อคุณไม่สนใจบางสิ่งบางอย่าง
 • Sia la(An exclamation similar to “wow” or “oh my God!”)-เป็นคำอุทานเหมือนกับคำว่า “wow” หรือ “oh my God!”

ถ้าคุณกำลังมองหาที่ที่จะเรียนภาษาอังกฤษอยู่ ติดต่อเรา เพื่อปรึกษาเราเกี่ยวกับ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ในเชียงใหม่ และ กรุงเทพ เรายินดีต้อนรับทุกๆคน

Read more
การพูดเกี่ยวกับ “เงิน” ในภาษาอังกฤษ: คำศัพท์, วลี และ สำนวน

การพูดเกี่ยวกับ “เงิน” ในภาษาอังกฤษ: คำศัพท์, วลี และ สำนวน

15 คำ ที่เกี่ยวกับการสร้างเงินของคุณ

1. Cash

ความหมาย: เงินสดทั้งที่เป็นธนบัตร และ เหรียญ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้จ่ายเงิน เมื่อคุณไปซื้อของตามร้านค้า

ตัวอย่าง:
Your total is $14.99. Will you be paying with cash or credit card?
ยอดขำระของคุณทั้งหมด 14.99 ดอลลาร์ จะจ่ายเป็น เงินสด หรือ บัตรเครดิต ดีคะ/ครับ?

2. Income

ความหมาย: เงินที่เป็นรายได้ของแต่ละคน ที่สามารถหาได้ต่อเดือน หรือ ต่อปี ได้มาจากการทำงาน, การเก็บค่าเช่า หรือ การลงทุนกับบริษัทต่างๆ(นักลงทุน)

ตัวอย่าง:
Earning a good income in this economy is a really hard task.
การมีรายได้ที่ดีในเศรฐกิจแบบนี้เป็นเรื่องที่ยากมากจริงๆ

3. Thrifty

ความหมาย: การประหยัดคือการใช้เงินอย่างระมัดระวัง ไม่เสียเปล่าหรือใช้อย่างไม่มีประโยชน์ และคำนี้ยังตีความหมายในทางบวกหรือลบก็ได้ ขึ้นอยู่กับบริบทและเจตนาของผู้พูด

ตัวอย่าง:
My dad always taught me to be thrifty with money. This has helped me through some really tough times.
พ่อของฉันมักสอนให้ฉันประหยัดเงิน มันจะช่วยเราในช่วงเวลาที่ลำบาก

4. Haggle

ความหมาย: แปลว่าต่อรอง มีความหมายเหมือนกับ “negotiate” แต่โดยทั่วไปจะใช้ในบริบทที่เป็นทางการ การต่อรองกับใครสักคน คือการพูดุยเกี่ยวกับราคาของสิ่งของบางอย่าง อย่างต่อเนื่อง (โดยไม่หยุด)

ตัวอย่าง:
Miss Thurstone always haggles with the baker to save five cents on every purchase
คุณ Thurstone มักจะต่อรองกับคนทำขนมปัง เพื่อประหยัดเงิน 5 เซนต์ต่อการซื้อทุกครั้ง

5. Discount

ความหมาย: เมื่อร้านหรือธุรกิจลดราคาบางอย่างในระยะเวลาที่จำกัด เรียกว่า “ส่วนลด” ถ้าคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณจะเห็นวันพิเศษอย่าง “Black Friday” มันคือวันหลังจากวันขอบคุณพระเจ้า จะได้รับส่วนลดเป็นจำนวนมากจากหลายๆร้านค้า (เป็นวันที่ชาวอเมริกันำนวนมากซื้อของขวัญวันคริสค์มาส)

ตัวอย่าง:
I always buy mobile phones when there is a discount. Otherwise it is just too expensive to own a good smartphone nowadays.
ฉันมักจะซื้อมือถือเมื่อมันมีส่วนลด ไม่เช่นนั้นมันจะแพงมากที่จะเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนดีๆในอนนี้

อ่านคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของได้ ที่นี่

6. Budget

ความหมาย: จำนวนเงินที่สามารถซื้อบางสิ่งบางอย่างได้ เรีียกว่า “งบประมาณ” และมันยังหมายถึงแผนสำหรับการใช้จ่าย เพื่ิอซื้อหรือทำบางอย่างในช่วงเวลาที่เจาะจง เช่น งบประมาณประจำเดือน หรือประจำสัปดาห์

ตัวอย่าง:
I always go over my budget when I shop for clothes. That’s why I always take my parents with me, so they can stop me from spending too much.
ฉันมักใช้เงินเกินงบประมาณของฉัน เวลาที่ไปซื้อเสื้อผ้า นั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันมักจะพาพ่อแม่ไปด้วย เพราะพวกเขาสามารถห้ามฉันใช้เงินได้

7. Deal

ความหมาย: Deal สามารถหมายถึง “สัญญา” หรือ “ข้อกลง” ระหว่าง 2 ธุรกิจหรือมากกว่านั้น ถ้าเป็นคำกริยาสามารถหมายถึง การทำธุรกิจกับใครบางคน

ตัวอย่าง:
Apple had a deal with Samsung where they agreed to manufacture smartphones together.
Apple มีข้อตกลงกับ Samsung ว่าจะผลิตสมาร์ทโฟนร่วมกัน

8. Credit

ความหมาย: เวลาซื้อของหรือใช้บริการกับสัญญาจ่ายเงินคืนในอนาคตที่เรียกว่า “เครดิต” หรือที่เรียกว่า “บัตรเครดิต” สามารถใช้ได้ทุกที่ทั่วโลก

ตัวอย่าง:
I prefer not to buy anything on credit since I hate the idea. But my son uses my credit card all the time.
ฉันไม่ชอบซื้ออะไรผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ฉันเกลียดความคิดนี้ แต่ลูกชายฉันก็ใช้บัตรเครดิตตลอดเลย

9. Debt

ความหมาย: คุณถูกกล่าวว่าเป็นหนี้เมื่อคุณเป็นหนี้เงินให้กับใคร ทั้งบุคคลและ บริษัท สามารถเป็นหนี้ได้ และคำที่ใช้สำหรับโอกาสที่เป็นทางการมากขึ้น เช่น การกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือ บริษัท

ตัวอย่าง:
If our company does not stop going over budget every year, then our debt will force us to close down the business.
ถ้าบริษัทไม่หยุดการใช้เงินที่เกินงบประมาณในทุกๆปี หนี้ของบริษัทก็จะบังคับให้เราปิดธุรกิจ

10. Business Negotiation

ความหมาย: หากคุณมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุข้อตกลงระหว่างบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง นั้นเรียกว่า “การเจรจาต่อรอง” โดยทั่วไปเราจะเจรจาเมื่อพวกเขาต้องการบางสิ่งจากกันและกัน แต่ความต้องการบางอย่างไม่เป็นที่ยอมรับของอีกฝ่าย

เมื่อการสนทนาเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างธุรกิจแล้วพวกเขาจะเรียกว่า “การเจรจาทางธุรกิจ” (สำหรับคำกริยาทั่วไปที่ใช้ในการเขียนธุรกิจอ่านได้ ที่นี่)

ตัวอย่าง:
I always take John with me to every big business negotiation. He can make anyone trust him with his conversation skills.
ฉันมักจะพาจอห์นกับฉัน ทุกการเจรจาธุรกิจที่มีความสำคัญ เขาสามารถทำให้ทุกคนไว้ใจเขาด้วยทักษะการสนทนาของเขา

สำหรับกริยาทั่วไปที่ใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจได้ ที่นี่

11. Profit/loss

ความหมาย: Profit(กำไร) คือการที่บุคคลหรือธุรกิจทำเงินได้มากกว่าการซื้อหรือผลิตสิ่งนั้น, Loss(ขาดทุน) คือการที่บุคคลหรือธุรกิจทำเงินได้น้อยกว่าการซื้อหรือผลิตสิ่งนั้น

ตัวอย่าง:
It takes a while for a new business to see a profit. Typically, it will take a loss during the first year or so.
ต้องใช้เวลาสักพักสำหรับธุรกิจใหม่เพื่อดูผลกำไร โดยปกติแล้วจะสูญเสียไปในช่วงปีแรกหรือมากกว่านั้น

12. Market

ความหมาย: “ตลาด” เป็นสถานที่ที่คุณซื้อและขายสิ่งต่างๆ, ไม่ว่าจะเป็นตลาดช้อปปิ้งหรือ ตลาดหุ้น มันสามารถใช้เป็นคำกริยาได้ “To market” คือการโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์

ตัวอย่าง:
I prefer our neighborhood market over the mall. There are so many unique things you can find there!
ฉันชอบตลาดย่านใกล้เคียงกับห้างสรรพสินค้า มีสิ่งของต่างๆจำนวนมากที่ให้คุณสามารถหาซื้อได้!

13. Industry

ความหมาย: กระบวนการ, คน, เครื่องมือ, โรงงาน หรือสิ่งที่ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ . ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ ที่ทำการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์

ตัวอย่าง:
I think the paper industry will shut down after some years. All the people I know use computers for reading documents.
ฉันคิดว่าอุตสาหกรรมกระดาษจะปิดตัวลงหลังจากผ่านไปหลายปีแล้ว คนทุกคนที่ฉันรู้จักใช้คอมพิวเตอร์เพื่ออ่านเอกสาร

14. Recession

ความหมาย: โดยทั่วไป “recession” หมายถึงการกระทำที่ถอยหลังหรือถอนตัวออกจากบางสิ่งหรือบางแห่ง แต่ในด้านการ “recession” หมายถึงช่วงเวลาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงซึ่งทำให้ผู้คนสูญเสียงานและสิ่งของต่างๆราคาแพงขึ้น ภาวะถดถอยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในปีพ. ศ. 2551 และส่งผลกระทบมากที่สุดในโลก

ตัวอย่าง:
I could not find a job for a whole year after the recession of 2008. I even had to sell my car to pay my rent.
ฉันไม่สามารถหางานได้ตลอดทั้งปีหลังจากเหตุการ์ณถดถอยปี 2551 ฉันต้องขายรถของฉันเพื่อจ่ายค่าเช่า

15. Currency

ความหมาย: โดยทั่วไปเราใช้คำนี้เป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของประเทศต่างๆ เช่น ดอลลาร์, ปอนด์, รูปี, เยน, รูเบิล ฯลฯ

ตัวอย่าง:
The US dollar is an international currency because it can be used in almost every country of the world.
เงิน US ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสากล เนื่องจากสามารถใช้ในเกือบทุกประเทศทั่วโลก

 

5 วลีภาษาอังกฤษทั่วไปที่คุณสามารถใช้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเงิน

1. Money doesn’t grow on trees

ความหมาย: เป็นวลีที่ใช้เมื่อคุณต้องการที่จะล้อเลียนคนที่ใช้เงินโดยไม่ต้องคิด มันหมายถึงการที่เราจะได้เงินมามันยากและไม่ได้มาฟรี แตกต่างจากใบไม้ของต้นไม้

ตัวอย่าง:
He asked me if I could buy him a laptop and I just told him that I could not afford it. Money doesn’t grow on trees!
เขาถามฉันว่าฉันสามารถซื้อแล็ปท็อปของเขาได้ไหม ฉันจึงตอบเขาไปว่าไม่ได้ เพราะเงินของฉันไม่ได้หามาง่ายๆ

2. Break the bank

ความหมาย: การใช้เงินทั้งหมดหรือเป็นจำนวนมาก เพื่อซื้ออะไรบางอย่าง นอกจากนี้ยังใช้เมื่อคุณต้องการกล่าวว่าสิ่งที่อยู่ไกลเกินไปและคุณไม่สามารถจ่ายได้

ตัวอย่าง:
There is no way I can go on vacation to Miami. I will need to break the bank just to buy the plane tickets.
ไม่มีทางเลยที่ฉันจะไปพักร้อนที่ไมอามี่ ฉันคงจำเป็นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน

3. Bread and butter

ความหมาย: Bread and butter มักจะทำให้คิดว่าเป็นอาหารที่จำเป็นของคนที่พูดภาษาอังกฤษหลายคน ในส่วนด้านการเงินนั้นใช้สำหรับงานที่คุณทำเพื่อสร้างรายได้ขั้นพื้นฐานที่คุณสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวของคุณ

ตัวอย่าง:
Although I like writing novels, being a banker is my bread and butter.
ถึงแม้ว่าฉันจะชอบเขียนนวนิยาย แต่ก็ต้องเป็นนายธนาคารเพราะมันคือแหล่งรายได้ของฉัน

4. To be flat broke

ความหมาย: คำว่า “broke” หรือ “flat broke” หมายถึงไม่มีเงิน หรือ ถังแตก เป็นการใช้อย่างไม่เป็นทางการหมายความว่าคุณกำลังมีปัญหาในการซื้อสินค้าพื้นฐาน เช่น บัตรอาหารที่ดีหรือตั๋วรถประจำทาง

ตัวอย่าง:
With this salary, I am always flat broke by the end of the month. I think I need to find another job.
ด้วยเงินเดือนแค่นี้ ฉํนมักจะไม่มีเงินใช้ในช่วงปลายเดือน ฉันคิดว่าฉันจำเป็นต้องหางานใหม่

5. Give a ball park figure

ความหมาย: เมื่อคุณให้ค่าคร่าวๆของการคำนวณบางอย่างเกี่ยวกับเงิน คุณสามารถใช้สำนวนนี้ได้

ตัวอย่าง:
Although I will have to check how much this house will cost you exactly, I can give a ball park figure of around ten thousand per month.
ถึงแม้ว่าฉันจะต้องเช็คราคาบ้านหลังนี้ คุณว่ามันจะราคาเท่าไร ฉันว่ามันราคาราวๆ 10,000 ต่อเดือน

ถ้าคุณกำลังมองหาที่ที่จะเรียนภาษาอังกฤษอยู่ ติดต่อเรา เพื่อปรึกษาเราเกี่ยวกับ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ในเชียงใหม่ และ กรุงเทพ เรายินดีต้อนรับทุกๆคน

Read more
10 เครื่องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุด

10 เครื่องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุด

เครื่องหมายวรรคตอนที่ผิดพลาดอาจสร้างความเสียหายทางรายได้มหาศาล และยังสามารถจุดชนวนข้อถกเถียงกันภายในประเทศ มันเป็นส่วนสำคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษ แต่อาจเป็นเรื่องยากที่จะใช้อย่างถูกต้อง โชคดีที่มันมีจำนวนน้อย มันจึงจะกลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคุณ

ในบทความนี้เราจะพูดถึงการใช้งาน 10 เครื่องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุด จดจำกฎเหล่านี้และคุณอาจจะใช้พวกมันดีกว่าเจ้าของภาษา!

ทำไมต้องรู้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ?

พวกมันเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่น่ารำคาญแถมครูสอนภาษาอังกฤษของคุณยังพูดถึงเสมออีก มันมีเหตุผลที่พวกมันมีความสำคัญ ประการแรกพวกมันสามารถเปลี่ยนวิธีอ่านคำ, ประโยคหรือวลี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการงางเครื่องหมาย พวกมันสามารถส่งผลกระทบต่อข้อความหรือประโยคง บางตัวสามารถเปลี่ยนความหมายไปจากที่ตั้งใจจะสื่อสารออกไป

เครื่องหมายวรรคตอนนี้ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเขียนได้อย่างถูกต้องในภาษาอังกฤษ ถ้าคุณเคยวางแผนที่จะทำงานหรือศึกษาในสภาพแวดล้อมที่พูดภาษาอังกฤษ คุณต้องเข้าใจการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษจริงๆ

วิธีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนนี้มีความสัมพันธ์ต่อการช้ไวยากรณ์ มันสามารถทำให้คุณเข้าใจโครงสร้างภาษาอังกฤษประโยคส่วนต่าง ๆ ในการพูด (เช่นคำนาม, คำกริยา ฯลฯ ) และอื่น ๆ อีกมากมาย

เครื่องหมายวรรคตอนที่น่าสับสนมากที่สุด (วิธีการใช้อย่างถูกต้อง)

Question-Mark

Question Mark เครื่องหมายคำถาม (?)

จะเอาไว้ใช้จบประโยคที่เราต้องการเขียน เพื่อให้รู้ว่าประโยค นี้เป็นประโยคคำถาม แทนตำแหน่งของ Full Stop

ตัวอย่าง เช่น

– Where is the car?
– You’re leaving already?

Exclamation

Exclamation point จุดอัศเจรีย์ (!)

ใช้ในประโยคที่ไม่เป็นทางการมาก เพื่อเน้น การแสดงอารมณ์ที่รุนแรงมากกว่าปกติในประโยค ไม่ว่าจะเป็นตื่นเต้น ตกใจ แสดงถึงคำสั่งหรือ การตะโกน

ตัวอย่าง เช่น

– That’s marvelous!
– ‘Never!’ She cried

Comma_Final

Comma จุลภาค (,)

เครื่องหมายจุลภาคสามารถใช้ในการแบ่งวลีหรือคำ เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น Commas เป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกใช้มากที่สุด มีหลายวิธีที่จะใช้เครื่องหมายจุลภาคได้อย่างถูกต้อง ทำให้มันเป็นเครื่องหมายที่พบว่ามีการช้ผิดและค่อนยาก นี่คือบางส่วนของการใช้งานที่สำคัญที่สุดของมัน:

แยกองค์ประกอบในประโยค:

– He served us chips, salsa, popcorn, nuts and drinks while we watched the game

ก่อนหน้าคำสันธาน (เช่น “and” “but” “yet” ฯลฯ ) ที่อยู่ระหว่างสองประโยค:

– My friends went to the arcade, but I stayed home with a fever

ประโยคบอกเล่า:

– Since I was early, I stopped to have a cup of coffee.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

ระวังการใช้เครื่องหมายจุลภาคในจุดที่ไม่จำเป็น! ข้อผิดพลาดมักถูกเจอบ่อยๆ เมื่อก็ตามที่มีประโยคอิสระตามด้วยอนุประโยด เช่น “either… or,” คุณไม่จำเป็นต้องใส่จุลภาค

ผิด: My fish died, after getting sick.
ที่ถูกต้อง: My fish died after getting sick.
ผิด: You either hate pineapple pizza, or you love it.
ที่ถูกต้อง: You either hate pineapple pizza or you love it.

Semicolon

Semicolon เซมิโคลอน (;)

เซมิโคลอน หรือ เครื่องหมายอัฒภาคเป็นเครื่องหมายที่น่ากลัวที่สุด แม้แต่เจ้าของภาษาเองก็มักจะสับสนเกี่ยวกับวิธีการใช้ แต่ไม่ต้องกลัวเลย! เมื่อคุณใช้เวลาเรียนรู้มันแล้ว คุณจะเห็นมันสามารถใช้งานได้ง่ายๆ

การเชื่อมโยงด้วยเครื่องหมายอัฒภาคกับสองประโยคที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายจุลภาคสามารถแยกประโยคที่ซับซ้อนและเชื่อมประโยคที่แยกกันต่างหา

ตัวอย่าง เช่น

– We were planning to have dinner tonight; we had to cancel it when her boss called.
– My mother visited Nairobi, in Kenya; Tokyo, in Japan; and São Paulo, in Brazil.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

บางทีความผิดพลาดของเครื่องหมายอัฒภาคที่พบมากที่สุดคือใช้กับประโยคคำสั่ง คุณควรใช้อัฒภาคกับประโยคคำสั่งที่สามารแยกออกจากประโยคหลักได้อย่างอิสระ

ผิด: I have so much on my to-do list tomorrow; plus all my homework.
ที่ถูกต้อง: I have so much on my to-do list tomorrow plus all my homework.

dsah

En Dash (–)

นี้อาจจะเป็นเครื่องหมายวรรคตอนน้อยที่รู้จักกันดี En Dash คือเครื่องหมายที่ใช้ในการเชื่อมต่อคำที่เกี่ยวข้องกัน กฎที่ต้องจำไว้คือจะใช้มันเพื่อแทนที่ “to” หรือ“through” เมื่อเรากำลังพูดถึงเวลาหน้าเว็บหรือการแข่งขันกีฬา

ตัวอย่าง เช่น

– The 1998–2000 season was the best for the NY Yankees.
– Please read the story in pages 9–13

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

นักพูดภาษาอังกฤษหลายคน (รวมทั้งเจ้าของภาษา) สับสนระหว่าง En Dash กับ hyphen ยัติภังค์(-) ให้ระวังเรื่องช่องหว่าหน้า-หลัง เครื่องหมาย En Dash

ผิด: I’m arriving on the Boston – Washington flight.
ที่ถูกต้อง: I’m arriving on the Boston–Washington flight.

Em Dash(—)

ความยาวของขีดจะยาวกว่า En Dash (ตามความกว้างของตัวอักษร “M” แทนที่จะเป็น “N” จึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อเครื่องหมายนี้) โดยทั่วไปจะใช้ในการสร้างความหลากหลายและความซับซ้อนในประโยค

ตัวอย่าง เช่น

– The girl—the one with long, blond hair—looked beautiful on the stage.
– Attendees must cover their own lodging costs—hotel room, food and beverages.
– He said, “I thought you should—” “I should do what?!” she replied.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

ข้อผิดพลาดทั่วไปส่วนใหญ่เกี่ยวกับเว้นช่องว่างหน้า-หลัง เครื่องหมาย

ผิด: Andrea preferred traveling to Europe — Italy and Spain — rather than South America.
ที่ถูกต้อง: Andrea preferred traveling to Europe—Italy and Spain—rather than South America.

hyphen ยัติภังค์ (-)

ใช้ hyphen ในกรณีที่
1.เป็นคำที่เกิดจากคำสองคำที่รวมกันแล้วเกิดเป็นความคิดใหม่ขึ้นมา
2. แบ่งคำออกเป็นพยางค์เพื่อแสดงการออกเสียง
3.ใช้แยกคำยาวๆเมือถึงปลายบันทัด

ตัวอย่าง เช่น

– Jim is a well-liked neighbor.
– My great-grandmother was a famous scientist.
– He wants to be a co-author on the book.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

แต่ที่พบมากที่สุดก็คือการเชื่อมต่อคำพูดที่ปรับเปลี่ยนความหมายของคำนาม 2 คำ

ผิด: This restaurant is vegan friendly.
ที่ถูกต้อง: The vegan-friendly restaurant is just around the corner.

Ellipsis

Ellipsis จุดไข่ปลา ( … ) (บางครั้งถูกเรียกว่า “dot dot dot”)

ใช้เครื่องหมาย Dots เพื่อบ่งชี้ว่ากลุ่มคำในประโยคในคำพูดที่เหลือนั้นได้ถูกละ (Omit) หรือถูกละเว้นตรงส่วนท้ายของประโยคสนทนา ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่าง เช่น

– …challenging the view that Britain … had not changed all that fundamentally.
– Let me think about your problem… actually, don’t! You think; it’s your problem.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

การใช้โดยไม่มีเหตุผล:“It is not a problem for us to meet on Monday…
หรือใช้มากกว่าจุดสามจุด:“Then John fell asleep… ..

Quotation Marks เครื่องหมายคำพูด (‘x’,“x”)

การใช้เครื่องหมายอัญประกาศ หรือเครื่องหมายคำพูดมีหลักการใช้ดังต่อไปนี้

ใช้กับคำพูด และเครื่องหมายเว้นวรรคตอน ในประโยค คำพูดโดยตรง (Direct speech) ตัวอย่างเช่น

– ‘Why on earth did you do that?’He asked.
– ‘I’ll fetch it,’ she replied.

ใช้เพื่อดึงความสนใจผู้อ่านให้สนใจคำที่ไม่คุ้นหรือผิดปกติในประโยคหรือในบริบท เช่น คำแสลงหรือสำนวนเป็นต้น หรือคำที่ใช้เพื่อต้องการผลลัพธ์พิเศษ เช่นคำเสียดสี เป็นต้น ตัวอย่างเช่น

– He told me in no uncertain terms to ‘get lost’.
– Thousands were imprisoned in the name of ‘national security.’

ใช้กับชื่อบทความ หนังสือ กลอน บทละคร หนัง ชื่อเพลง ฯลฯ ตัวอย่างเช่น

– Keats’s ‘Ode to Autumn’
– I was watching ‘Match of the day.’
– Big John likes ‘Thor’ so much.

ใช้กับคำพูดหรือคำกล่าวสั้นๆ ตัวอย่างเช่น

– Do you know the origin of the saying: ‘A little learning is a dangerous thing?’

ใช้ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน นิยมใช้เครื่องหมายคำพูดแบบเป็นคู่ (“”) หรือ Double quotation ตัวอย่างเช่น

– “Help! I’m drowning!”

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

อย่าใช้เครื่องหมายคำพูดเมื่อคุณกำลังสรุปหรือถอดความจากคำพูดของคนอื่น

ผิด: King Edward said that “he’ll have his best men on the subject.”
ที่ถูกต้อง: King Edward said that he’ll have his best men on the subject.

Colon โคลอน (:)

การใช้ Colon นั้นมีหลักการและวิธีการดังต่อไปนี้

ใช้เพื่อแนะนำรายการ ตัวอย่างเช่น

– These are our options : we go by train and leave before the end of the show; or we take the car and see it all.

ใช้ Colon เติมข้างหน้า clause หรือ Phrase ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยาย Main clause ในการเขียนที่เป็นทางการ ตัวอย่างเช่น

– The garden had been neglected for a long time: it was overgrown and full of weeds.

ใช้ในการแนะนำคำพูดหรือคำอ้างอิงซึ่งอาจจะถูกทำเป็นย่อหน้า ตัวอย่างเช่น

– As Kenneth Morgan writes:the truth was, perhaps, that Britain in the year from 1914 to 1983 had not changed all that fundamentally.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

ทวิภาคมักมีการใช้อย่างไม่ถูกต้อง คือการควบคู่กับวลี อย่างเช่น “such as”

ผิด: Your outline should cover the parts of your essay, such as: goals, methods…
ที่ถูกต้อง: Your outline should cover the parts of your essay, such as goals, methods…

นอกจากนี้ไม่ใช้หลังคำบุพบท

ผิด: The mayor announced cutbacks in: research funding, staff development…
ที่ถูกต้อง: The mayor announced cutbacks in research funding, staff development…

Apostrophe

Apostrophe ( ‘)

หลักการในการใช้ Apostrophe มีดังต่อไปนี้

ใช้ Apostrophe เมื่อต้องการบ่งชี้ว่า สิ่งของหรือบุคคลเป็นของใครบางคน ของเขา/หรือของเธอ พูดง่ายๆก็คือจะใช้เครื่องหมายนี้ก็ต่อเมื่อต้องการแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเอง ตัวอย่างเช่น

– My friend’s brother
– Big John’s English Columns
– the waitress’s apron
– King James’s crown/ King James’ crown
– The student’s book
– The women’s coats

ใช้กับประโยครูปย่อ หรือประโยคที่ละบางส่วน ตัวอย่างเช่น

– I’m (I am)
– She isn’t there.
– They’d (They had/ They would)
– The summer of ‘ 89 (1989)

ใช้ Apostrophe กับคำย่อที่เป็นพหูพจน์ ตัวอย่างเช่น

– Roll your R’s (R’s ย่อมาจาก alveolar trill)
– During the 1990’s (มาจาก 1990 centuries)

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

ความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดกับ apostrophes จะใช้พวกเขาอย่างไม่ถูกต้องกับคำว่า“it’s” และ “its.” “it’s” คือการลดรูป หมายความว่า “it is.” ในทางตรงกันข้าม “its” เป็นคำสรรพนาม

ผิด: The dog pulled on it’s leash. (This sentence really says, “The dog pulled on it is leash.”)
ที่ถูกต้อง: The dog pulled on its leash.

โปรดจำไว้ว่าคุณยังไม่จำเป็นต้องมี “s” ตัวที่ 2 หากคำนั้นเป็นพหูพจน์ ไม่จำเป็นต้องใช้ ‘s ให้ใช้ ‘ ลงท้ายาคำได้เลย

ผิด: He wrapped all the kid’s presents in 20 minutes.
ที่ถูกต้อง: He wrapped all the kids’ presents in 20 minutes.

Period ตัวย่อ (.)

คุณอาจจะเห็น Period ที่พวกเขากำลังที่ใช้ในการย่อและตัวย่อ

ตัวอย่าง เช่น

– Jim is a well-liked neighbor.
– U.S.A. stands for United States of America.
– Mr. is the abbreviation for Mister.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

อย่าใส่ช่องว่างให้ Period ก่อนส่วนท้ายของประโยค

ผิด: My pants are ruined .
ที่ถูกต้อง: My pants are ruined.

และใส่ช่องว่างเพียง 1 ช่อง ( แต่งานวิชาการบางตัวต้องใส่ช่องว่าง 2 ช่อง แล้วแต่กรณี)

ผิด: I’m driving to the town. The town is five miles south.
ที่ถูกต้อง: I’m driving to the town. The town is five miles south.

ตอนนี้คุณรู้วิธีการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และข้อควรระวังของมันแล้ว ที่เหลือก็คือ ลองนำปไปใช้ดู Keep going on!!!

ถ้าคุณกำลังมองหาที่ที่จะเรียนภาษาอังกฤษอยู่ ติดต่อเรา เพื่อปรึกษาเราเกี่ยวกับ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ในเชียงใหม่ และ กรุงเทพ เรายินดีต้อนรับทุกๆคน

Read more
เรียนรู้ภาษาอังกฤษทุกวันด้วยการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 35 นาทีนี้เป็นประจำ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษทุกวันด้วยการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 35 นาทีนี้เป็นประจำ

? นี่เป็นข่าวดี: คุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเรียนภาษาอังกฤษเป็นชั่วโมง ๆ
? แน่นอนว่ามันช่วยให้คุณเข้าใจภาษาอังกฤษดีขึ้น
? มีหลายวิธีในการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษในขณะที่คุณทำสิ่งอื่น ๆ ในระหว่างวัน
? สิ่งนี้เรียกว่า การเรียนแบบพาสซีฟ คุณ ดูทีวีภาษาอังกฤษ หรือ ฟังเพลงภาษาอังกฤษ หรือไม่? คุณพาตัวเองไปในสถานที่ที่คุณสามารถฟังหรือพูดภาษาอังกฤษได้ หรือไม่? คุณอ่านภาษาอังกฤษหรือไม่? ยอดเยี่ยม! คุณเรียนภาษาอังกฤษอยู่แล้ว

การเรียนรู้แบบพาสซีฟคือเมื่อคุณเรียนรู้สิ่งที่คุณทำในชีวิตประจำวัน ทุกครั้งที่คุณเรียนภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องนั่งลงและเรียนแบบจริงจัง แม้ว่าคุณจะไม่ได้ตระหนักถึงมันตลอดเวลาทุกครั้งที่คุณอยู่รอบภาษาอังกฤษคุณกำลังเรียนรู้ หากต้องการเรียนภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นคุณจำเป็นต้อง เรียนรู้ ด้วยเช่นกัน การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่เรียนจริงๆ

 

การกระทำที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้

การเรียนรู้จะช่วยให้คุณ:

 • จำคำศัพท์ดีขึ้น
 • เรียนรู้กฎไวยากรณ์
 • ทำความเข้าใจกับสิ่งที่คุณอ่าน (หรือได้ยิน)
 • ค้นพบวลีใหม่ ๆ

การเรียนรู้สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยการใช้ขั้นตอนด้านล่างคุณสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ในเวลาเพียง 35 นาทีต่อวัน!

7 นาที: เรียนรู้คำศัพท์ใหม่

คำพูดทั้งหมดอยู่รอบตัวเรา แม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจคำศัพท์ที่คุณอ่านหรือได้ยิน แต่หลายครั้งคุณก็สามารถเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของความหมายได้ แทนที่จะใช้คำว่าบริบท (คำศัพท์ที่อยู่รอบ ๆ คำศัพท์ในประโยค) ให้ใช้เวลาเพียง 7 นาทีต่อวันเพื่อ เรียนรู้ คำศัพท์ให้ดี

ที่เว็บไซต์นี่คุณสามารถหาคำที่จะเรียนรู้? คุณสามารถสมัครสมาชิกอีเมลรายวันจาก พจนานุกรมของ Merriam-Webster Learner’s Dictionary ซึ่งมีคำที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มีคำจำกัดความเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย หรือคุณสามารถเยี่ยมชม เว็บไซต์ นี้ หรืออันนี้ ใช่แล้วใช่ไหมคุณสามารถเรียนรู้คำศัพท์จากเว็บไซต์ตลกหรือนิตยสารแฟชั่นได้!

นิตยสารไลน์ เป็นแหล่งที่ดีเยี่ยมที่คุณสามารถหานิตยสารมาสมัครรับส่วนลดได้ (ลดราคา) มีนิตยสารสำหรับความสนใจทั้งหมดรวมทั้งการทำอาหารการทำสวนกีฬาข่าวการเดินทางและอื่น ๆ อีกมากมายนอกจากนี้หากคุณเป็นนักศึกษาวิทยาลัยคุณอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ FluentU เพื่อหาคำศัพท์ใหม่ ๆ เพื่อเรียนรู้ FluentU ใช้วิดีโอเพลงวิดีโอตัวอย่างภาพยนตร์ข่าวและการพูดคุยที่เป็นแรงบันดาลใจในโลกแห่งความเป็นจริง – และเปลี่ยนให้เป็นบทเรียนการเรียนรู้ภาษาที่ปรับเปลี่ยนได้

ในขณะดูวิดีโอเกี่ยวกับ FluentU คุณจะได้ยินคำใหม่ ๆ ทุกคำที่ใช้เมื่อพูด: คำทั่วไปคำที่เป็นทางการ คำที่ซับซ้อน คำง่าย ๆ คำแสลง คำที่เหมือนกันทั่วไป: เป็นคำที่ใช้โดยเจ้าของภาษา นี่เป็นวิธีที่ดีเพราะคุณไม่ต้องการเรียนรู้คำแปลก ๆ ที่เจ้าของภาษาไม่เคยใช้ คุณจะไม่เพียงแค่ได้ยินคำศัพท์เท่านั้น เมื่อดูวิดีโอ FluentU คุณจะได้ยินคำที่ใช้ในประโยคและในบทสนทนา วิธีนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีและเวลาในการใช้คำเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องในการพูดภาษาอังกฤษของคุณเอง

ในขณะที่ดูวิดีโอ FluentU คำใด ๆ ที่คุณไม่รู้จักจะเป็นคำศัพท์ที่ดีสำหรับคุณในการศึกษาในวันนั้น

ขั้นอนการฝึกทำ:

1. หากระดาษเปล่ามา (หรือกระดาษโน๊ต)

2. เลือกคำศัพท์ที่จะเรียนรู้

3. แบ่งกระดาษออกเป็นสี่ส่วน

4. เขียนคำศัพท์ไว้ตรงกลาง

5. ในด้านซ้ายบนเขียนคำจำกัดความและส่วนของคำพูด (เช่นคำนามคำคุณศัพท์คำกริยา ฯลฯ ) ของคำ

6. ที่ด้านบนขวาให้เขียนประโยคโดยใช้คำ

7. ในด้านล่างซ้ายให้เขียนคำพ้องความหมายของคำ คำพ้องความหมายคือคำที่ต่างกันซึ่งหมายถึงสิ่งเดียวกัน

8. ที่ด้านล่างขวาเขียนรูปแบบต่างๆของคำ ตัวอย่างเช่นสำหรับ “ว่ายน้ำ” คุณจะเขียนว่า “ว่ายน้ำ” “ว่ายน้ำ” “swam” และ “swum” ลองทำความเข้าใจเมื่อคุณใช้แต่ละแบบฟอร์ม

และหลังจากนั้นคุณลองใช้คำนั้นๆในระหว่างวันดู!

5 นาที: เรียนรู้วลีใหม่

วลีมีความสำคัญเท่ากับคำแต่ละคำ ถ้าคุณเรียนรู้ความหมายของคำเดียวคุณอาจจะสามารถพูดว่า “คุณเป็นอย่างไร?” แต่คุณจะไม่ทราบวลี “มีอะไรขึ้น?”

ไม่ชัดเจนเสมอไปเมื่อมีบางอย่างเป็นวลีไม่ใช่ประโยคธรรมดา วิธีหนึ่งที่จะบอกก็คือถ้าคุณได้ยินคำเดียวกันซ้ำในลำดับเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาวลีที่เกี่ยวกับสำนวนภาษาอังกฤษได้ด้วย

อีกวิธีหนึ่งคือการมองพวกเขาในเว็บไซต์เช่น English Daily ซึ่งมีสำนวนภาษาอังกฤษมากมาย 

ใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแม้ว่าคุณจะต้องเรียนรู้วิธีการและเวลาที่พวกเขาใช้ด้วยเช่นกัน


นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปที่ PhraseMix ซึ่งมีบทเรียนมากมายเกี่ยวกับวลีภาษาอังกฤษทั่วไปที่มีให้บริการฟรี

ขั้นอนการฝึกทำ:

1. เลือกวลีจากแหล่งข้อมูลต่าง

2. อ่านวลีและประโยคที่วลีที่เลือกมา

3. ตอบคำถามต่อไปนี้: ภาษาไทยใช้วลีเดียวกันหรือไม่? คุณอาจใช้วลีนี้เมื่อใด?

4. แต่งประโยคของคุณเองโดยใช้สำนวนในแบบที่คุณต้องการในชีวิตประจำวันของคุณ

5 นาที: เสริมทักษะไวยากรณ์ของคุณ

English Grammar คือ ไวยากรณ์อังกฤษ หรือ แกรมม่า ภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นพื้นฐานภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นสำหรับนักเรียน เพราะถ้าไม่เข้าใจแล้ว การจะอ่านตำราภาษาอังกฤษก็จะลำบาก เพราะอ่านแล้วจะงงกับโครงสร้างของประโยค ซึ่งเป็นเรื่องของหลักไวยากรณ์ล้วนๆ

แต่ว่าไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ เนี่ยเป็นอะไรที่นักเรียนไม่ชอบเอาเสียเลย สาเหตุเพราะหลายคนคิดว่าย๊ากยาก มันก็เลยยากอย่างที่เราคิดนั่นแหละ แต่ความรู้ภาษาอังกฤษ ในเรื่องของไวยากรณ์ ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนถึงขนาดนั้นหรอก ถ้าเรามีเวลาศึกษาอย่างจริงจัง ถ้ายากขนาดนั้นคงไม่มีใครเรียนรู้เรื่องเป็นแน่แท้ หากเรามีความคิดเช่นนี้ สมองก็จะสั่งการว่าคนอื่นทำได้ เราก็ต้องทำได้ ฮ่า ๆ และเราก็ทำได้จริง ๆ ด้วย

จึงขอแนะเบื้องต้นตรงนี้ว่าการเรียนไวยากรณ์คือการเรียนความแตกต่างของหลักภาษานั้นเอง ถ้าเราทำความเข้าใจสักนึดหนึ่งรับรองว่าไม่ยากเกินที่เราจะศึกษาหรอกครับ

ข้อแนะนำการเรียนแกรมม่า

ไม่สำคัญ = เรียนพอให้รู้่ ผ่านแล้วผ่านเลย

สำคัญ = เรียนให้รู้และให้เข้าใจ ตอบคำถามไดุ้ถ้ามีคนถาม

สำคัญมาก = เรียนให้รู้ และให้เข้าใจ จดจำกฎเกณฑ์ให้ได้ อธิบายได้ เพราะเป็นหัวใจของหลักภาษา โดยอาศัยการอ่านบ่อยๆ ทบทวนบ่อยๆ แล้วก็จะจำได้เอง คอนเฟิร์ม

ขั้นอนการฝึกทำ:

1. อ่านบทเรียนไวยากรณ์สั้น ๆ จากเว็บไซต์

2. เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่คุณรักที่มีการเขียนน้อยมาก ในตัวอย่างนี้คุณสามารถหาบทความใน Elle ได้

3. มองหาตัวอย่างของกฎไวยากรณ์ที่ใช้ในเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับ conditionals คุณสามารถค้นหาคำว่า “if” ในหน้าเว็บ (เพียงแค่กด Ctrl + F และป้อนคำที่คุณต้องการ)

คุณสามารถคิดถึงตัวอย่างการใช้ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษได้หรือไม่?

13 นาที: อ่านข่าว

การเรียนภาษาอังกฤษของคุณจะช่วยให้คุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้ด้วย เพียงแค่อ่านข่าว! การอ่านข่าวในภาษาอังกฤษไม่เพียง แต่ช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษา แต่ก็ยังช่วยให้คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในปัจจุบันเมื่อคุณพบกับคนอื่นที่พูดภาษาอังกฤษ ค้นหาข่าวสารที่น่าสนใจทุกวัน จากนั้นคุณสามารถเข้าร่วมการสนทนาได้เมื่อคนอื่นพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก

มีเว็บไซต์จำนวนมากที่มีบทความข่าวที่เขียนขึ้นสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ Voice of America มีบทความที่เข้าใจได้ง่ายพอสมควร แต่ยังมีคำและประโยคที่ท้าทายอีกด้วย ข่าวภาษาอังกฤษ และ ข่าวในระดับต่างๆ มีระดับข่าวที่แตกต่างกันซึ่งคุณสามารถเลือกได้โดยขึ้นอยู่กับระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณ

คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ข่าวสารภาษาอังกฤษเช่น Yahoo News หรือ ABC News แต่โปรดจำไว้ว่าบทความในเว็บไซต์เหล่านี้อาจยากกว่าที่จะเข้าใจ ไม่สนใจเรื่องข่าวโลกมากนัก? เราจะไม่บังคับให้คุณอ่านอะไรเลย! ค้นหาสิ่งที่คุณสนใจและอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถ้าคุณชอบเทคโนโลยีคุณอาจสนุกกับ TechCrunch ถ้าคุณชอบข่าวเพลง MTV อาจเป็นเว็บไซต์ที่ดีสำหรับคุณ

ขั้นอนการฝึกทำ:

1. ค้นหาบทความข่าวที่คุณสนใจ

2. สแกนบทความเพื่อหาคำที่คุณไม่รู้จักและหาคำนิยาม นั่นหมายความว่าคุณควรมองผ่านบทความโดยไม่อ่านคำทุกคำ

3. อ่านบทความ

4. คุณเข้าใจอย่างน้อยความคิดพื้นฐานของบทความหรือไม่? อธิบายว่าบทความ ดัง กล่าวเป็นเรื่องใหญ่ราวกับว่าคุณกำลังพูดคุยกับใครบางคนเกี่ยวกับเรื่องนี้

 

5 นาที: ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้

ในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงคุณได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่กฎวลีและไวยากรณ์และคุณได้ค้นพบสิ่งเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้แล้ว บทความนี้อาจเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน 30 นาที แต่ สุดท้าย 5 นาทีมีความสำคัญมาก! ใช้เวลา 5 นาทีเพื่อทบทวน (ไป) สิ่งที่คุณศึกษา เท่าไหร่ที่คุณจำได้จากสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ สมองของมนุษย์จำได้ว่าสิ่งสุดท้ายในรายการดีกว่าส่วนอื่น ๆ ของรายการ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้เวลาสักครู่เพื่อไปทั่วทุกอย่าง!

ขั้นอนการฝึกทำ:

1. เมื่อทำแบบฝึกหัดนี้ให้ทำทุกอย่างเพื่อพูด เขียนทุกอย่างลงบนกระดาษเพื่อฝึกเขียน นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบได้อย่างเงียบ ๆ ในหัวของคุณ

2. ใช้คำศัพท์ใหม่ในประโยค

3. ใช้วลีใหม่ในประโยค

4. ใช้กฎไวยากรณ์ที่คุณได้เรียนรู้ในประโยค

5. สรุปบทความที่คุณอ่านในประโยคหนึ่งหรือสองประโยค

ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีเวลาเพียงพอในการเรียนภาษาอังกฤษตอนนี้คุณทำได้! ใช้เวลาประมาณ 35 นาทีต่อวันและคุณจะค้นพบว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สนุกสนานและง่ายดายเป็นอย่างไร

ถ้าคุณกำลังมองหาที่ที่จะเรียนภาษาอังกฤษอยู่ ติดต่อเรา เพื่อปรึกษาเราเกี่ยวกับ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ในเชียงใหม่ และ กรุงเทพ เรายินดีต้อนรับทุกๆคน

Read more
การเรียนภาษาอังกฤษจากการอ่านคำบรรยาย

การเรียนภาษาอังกฤษจากการอ่านคำบรรยาย

อีก1รูปแบบ วิธีที่สนุกที่สุดในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอีกอย่างนึงคือ การชมภาพยนตร์และการแสดงภาษาอังกฤษแต่สำหรับบางคนอาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ เพราะนักแสดงพูดได้เร็วเกินไป แต่คนจำนวนมากสามารถพูดได้ฟังได้

 

ในบางครั้งที่มีการระเบิดในฉาก
บางครั้งเราก็ถูกรบกวนด้วยความสวยงามของฉาก
แน่นอนว่าภาพยนตร์และการแสดงส่วนใหญ่ไม่ได้ทำขึ้นสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ
แต่ถ้าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จะทำอย่างไรถ้าคุณสามารถทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น?
เราขอแนะนำคุณสู่โลกของคำบรรยาย

คำบรรยายเสมือนเพื่อนที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษา พวกเขาช่วยให้คุณเข้าใจในสิ่งที่ผู้คนพูดและเพิ่มการเรียนรู้ของคุณในแบบที่วิดีโอไม่เคยทำ ในโพสต์นี้เราจะสำรวจว่าทำไมคำบรรยายจึงยอดเยี่ยมและใช้งานได้อย่างไร

ทำไมฉันจึงควรใช้คำบรรยายเพื่อเรียนภาษาอังกฤษ?

คำบรรยายช่วยให้คุณตามบทสนทนาได้ ขณะที่นักแสดงกำลังพูดอยู่คุณสามารถอ่านสิ่งที่พวกเขากำลังพูดในคำบรรยายได้ ดังนั้นหากพวกเขามีสำเนียงที่ยากหรือพูดได้รวดเร็วคำบรรยายช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

คุณจะฝึกอ่านและฟังพร้อมกัน นั่นหมายความว่าทักษะการทำความเข้าใจของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า นอกจากนี้ไม่เหมือนกับการอ่านหนังสือหรือนิตยสารคุณจะได้รับความสนุกสนานโดยทำตามคำบรรยายที่เคลื่อนที่ แต่อย่ากังวล – คุณสามารถหยุดการทำงานชั่วคราวได้ทุกเมื่อหากยากเกินไป

คุณจะได้เรียนรู้การออกเสียงที่ถูกต้องของคำ ภาษาอังกฤษมีตัวอักษรที่ไม่มีเสียงและเสียงสระหลายเสียง ดังนั้นจึงยากที่จะเข้าใจว่าคำนั้นออกเสียงเพียงแค่อ่านได้ คำบรรยายให้โอกาสที่ดีในการดูและฟังคำศัพท์ใหม่พร้อม ๆ กัน

เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นคำที่การสะกดดูแตกต่างจากการออกเสียงมากคุณควรจดบันทึกไว้ในที่ต่างๆเพื่อฝึกปฏิบัติในภายหลัง จนโน็ตในสมุดเล็กๆไว้ติดตัว ในขณะที่คุณดูวิดีโอ อาจจะเป็น ความคิดที่ดี

วิธีค้นหาคำบรรยายสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

การเปิดใช้คำอธิบายภาพบน YouTube ก็ยังเป็นอีกวิธีนึงที่สามารถช่วยให้คุณ สามารถเข้าใจเนื้อหาของวิดีโอได้มากขึ้น เมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดวิดีโอบน YouTube ให้มองไปที่ด้านล่างของหน้าจอวิดีโอ โดยส่วนใหญ่จะมีไอคอน “CC” ที่ด้านขวาของแถบสีดำซึ่งหมายความว่า “Closed Captions” (การขึ้นคำบรรยายบน YouTube)

รวมถึงการเปิดใช้งานคำอธิบายภาพใน Netflix หากคุณกำลังรับชมรายการภาษาอังกฤษบน Netflix คุณสามารถเปิดคำบรรยายได้โดยง่าย ดูวิดีโอที่มีคำบรรยายแบบโต้ตอบบน FluentU ต้องการรับค่าภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากคำบรรยายหรือไม่? ใน FluentU คุณสามารถชมวิดีโอภาษาอังกฤษได้อย่างแท้จริง (เช่นภาพยนตร์และคลิปทีวีวิดีโอ YouTube รายการตลก การพูดสร้างแรงบันดาลใจและอื่น ๆ อีกมากมาย) ที่มาพร้อมกับคำบรรยายแบบโต้ตอบ

Read more


” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER 

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรอินเตอร์

สนใจติดต่อ

Line id: guruenglish2